Izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica uz radove na 100 kilometara javne vodoopskrbe u Rijeci i Kastvu te općinnama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“  strateškI je investicijski projekt Republike Hrvatske, jedan od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske čija realizacija  obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima, i predviđena je u razdoblju od 2019. godine, kroz 66 mjeseci.

CILJ PROJEKTA:

  • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
  • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
  • smanjenje zagađenje mora te
  • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Rijeka.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA I NAČIN FINANCIRANJA:

Ukupan iznos sredstava namijenjen za realizaciju ovog projekta iznosi 1.761.563.462,00 kn, a sufinancirat će se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. i to u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova. Preostali dio u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta, pri čemu Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn, dok će preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

OBUHVAT PROJEKTA:

Izgradnja pročišćivača otpadnih voda na Delti
Izgradnja pročišćivača otpadnih voda na Delti drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Kanalizacija i vodoopskrba
Izgradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

EFEKTI PROJEKTA:

Projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, kao i povećanje kvalitete vodoopskrbe.

Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva.

Aglomeracija Rijeka - prikaz trasa

Aglomeracija Rijeka – prikaz trasa

Nadalje, ovim je projektom, osim proširenja i dogradnje, predviđena i rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje. Planiranom rekonstrukcijom će se optimizirati postojeći mješoviti sustava, spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl.

Problem priključenja na javni sustav odvodnje objekata koji su ispod razine ugrađenih kanalizacijskih cjevovoda riješit će se dobavljanjem malih lokalnih internih crpnih stanica.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim su granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Zahvati po jedinicama lokalne samouprave

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.  Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulja

REALIZACIJA PROJEKTA:

Predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci. Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela ovog EU projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

Dinamiku i faze realizacije projekta (izvođenja radova) određivat će:

  • definirani redoslijed gradnje prema funkcionalnosti sustava odvodnje (dogradnja u dijelovima koji se po izgradnji mogu pustiti u funkciju)
  • usklađenost dinamičkog plana s prometnom koncepcijom pojedinih dijelova aglomeracije
  • usklađenost dinamičkog plana sa zahtjevima drugih javnih investicija

Radovi na rekonstrukciji Krešimirove ulice koji obuhvaćaju izgradnju novog kolektora otpadnih voda, vodovoda i ostale infrastrukture zapoečli su 24. lipnja. Trasa odvijanja radova duljine je 930 m i obuhvaća dva južna prometna traka a proteže se od raskrižja sa ulicom Blaža Polića do raskrižja sa ulicom Milutina Barača. radove izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d.; GODINA d.o.o.

Kohezijski fond