Grad Rijeka osnivač je ustanova u kulturi, zdravstvu, odgoju i školstvu, javnoj vatrogasnoj službi i društveno poticanoj stanogradnji.