Riječko Gradsko vijeće usvojilo je Proračun za 2016. težak 890.835.000 kuna u kojem su po prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju. Vijeće je također usvojilo i programje javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te tvrtki Hemingway oduzelo koncesiju za plažu Ploče.

Proračun Grada Rijeke za 2016.g.

Pojašnjavajući Proračun za 2016.g. gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako je proračun rađen sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH koje predviđaju rast BDP za 1%, rast osobne potrošnje za 0,3 % i rast investicija u fiksni kapital 1,8%. Proračun za 2016.g. iznosi 890,830,000,00 i veći je u odnosu na 2015.
„Na žalost, to nije rezultat nekog značajnijeg povećanja prihoda, nego činjenice da su sukladno uputama Ministarstva financija učinjene metodološke promjene u strukturi proračuna kojima su prvi put u proračunu uključeni vlastiti i namjenski prihodi i rashodi svih 80 korisnika proračuna Grada Rijeke, zbog čega će biti teško uspoređivati neke stavke prošlogodišnjeg proračuna sa proračunom za 2016.g.“, kazao je gradonačelnik te dodao kako ukupni prihodi izvanproračunskih korisnika iznose oko 96 milijuna kuna. „Kada bi odbili te prihode, proračun bi iznosio 799,2 mil. kuna i bio bi veći za 51,7 mil. kuna u odnosu na proračun za 2015.g. Projekcije za 2016. I 2017. rađene su na temelju dostupnih podataka i približno su iste kao i sam proračun“.

22. sjednica Gradsko vijece prosinac 2015

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo Proračun za 2016.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu 364.399,00 kuna, što ujedno i čini najznačajniji dio prihoda. Ipak, prihod od prireza nije dovoljan da podmiri gubitke nastale izmjenama Zakona o porezu na dohodak donesenim prošle godine, kojima je Grad Rijeka ostao bez 30-tak milijuna kuna. Gradonačelnik je naglasio kako bi, taj bi manjak iznosio 40 milijuna kuna, da prošle godine nije donesena odluka o povećanju prireza sa 12% na 15%.
„Upravo zato predlažući proračun, nisam predložio vraćanje prireza na 12 % budući da za to nema uporišta, je se manjak proračuna nije uspio uskladiti s očekivanim prihodima. Jedino se prihodi od poreza i prireza mogu trošiti na bilo koju namjenu, dok se ostali mogu trošiti isključivo namjenski. Ako bismo prihode od prireza smanjivali, morali bismo smanjiti rashode koji se financiraju iz te stavke, a to su plaće, javne potrebe u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, transferi prema Dječjim vrtićima i prema korisnicima socijalnih programa, a to ne želim. Ne želim niti povećavati cijene vrtića, a plaće gradske uprave i korisnika proračuna smanjivane u nekoliko navrata, za ukupno gotovo 10% i to je u ovim okolnostima dovoljno. Novac koji nam s te osnove nedostaje nemoguće je nadoknaditi, uz sve racionalizacije koje smo provodili. Korekciju prireza odgodit ćemo za 2017. ukoliko to prihodi tijekom 2016. dopuste“, zaključio je gradonačelnik.

Vijećnik Danko Švorinić je kazao kako Lista Ri neće podržati prijedlog proračuna jer odudara od njihovog viđenja načina vođenja grada. „Ovakav proračun nije u funkciji razvoja, već u funkciji potrošnje i oslanja se na pasivno čekanje prihoda. Nema strategije ulaganja koji bi u budućnosti generirali nove prihode. Riječ je o promašenoj politici koja proračun smatra kasicom prasicom“ kazao je Švorinić.

U ime kluba članova Vijeća HDZ-HSP-AS govorila je vijećnica Vesna Buterin kazavši kako ni oni neće podržati proračun. „Rijeka jedan od gradova s najvećom stopom prireza. Građani su protekle četiri godine dovedeni na rub egzistencije stoga bi im smanjenje prireza puno značilo. Prihodi od nefinancijske imovine iz godine se ne planiraju realno, ne realiziraju se i kreću se na razini 40% od planiranog. Odjel za poduzetništvo ima najmanji proračun, a mi smatramo kako je nužno poticati malo i srednje poduzetništvo, što Grad ne radi. Određeni Odjeli gradske uprave, poput Kulture prenose dugovanja za proteklu godinu, a nedovoljno se pažnje pridaje populacijskoj politici, i zato smo i predložili povećanje za novorođenu djecu i pomoć za nabavu opreme dojenčadi“, kazala je Buterin.

U raspravu o proračunu uključili su se i Nikola Ivaniš, Teo Božanić, Marijan Perica, Petra Karanikić i Tea Čaljkušić Mance, koja je ponovila svoj prijašnji prijedlog kako bi brod Galeb trebalo potopiti, a Predrag Miletić, kako bi ga trebalo predati Ministarstvu kulture.
Sandro Vizler je kazao kako HNS neće podržati proračun zbog odluke o nesmanjivanju prireza sa 15% na 12%. Ana Komparić Devčić (SDP), je vijećniku Vizleru odgovorila kako bi bilo korektno da je HNS podnio amandman na proračun kojim bi pokazao gdje bi našli 10 milijuna kuna koje bi trebalo nadoknaditi smanjivanjem prireza i kome bi istovremeno smanjivali sredstva u proračunu.

Odgovarajući na kritike  gradonačelnik je kazao kako jednokratna naknada za novorođenčad samo manji dio populacijske politike. „Jednokratna pomoć nije populacijska politika već je to čitav niz mjera, od gradnje vrtića, kontrole cijene vrtića, besplatnog produženog boravka, stvaranje boljih uvjeta za školovanje, stambenog zbrinjavanja do osiguranja posla. Ako je situacija tako crna, kako oporba tvrdi jer se stanovništvo Rijeke osipa i odlazi u manje propulzivne općine, kako protumačiti podatak Državnog zavoda za statistiku koji pokazuje kako upravo iz propulzivnih općina u Rijeku na posao dolazi preko 50% radno sposobnog stanovništva. Najveći razlog odlaska je skučenost na 44 km2 i nemogućnosti izgradnje obiteljskih kuća“, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je kazao kako se ne slaže s tvrdnjom da se prirez mora smanjiti da bi građani zadovoljili osnovne životne potrebe. Prirez kod onih s najmanjim prihodima kreće se od 72 lipa do 16 kuna, a kod onih koji imaju 10.000 kuna neto, oko 60 kuna i sumnja da bi time riješili svoje probleme. Pri tom samo transferi kroz socijalni program Grada Rijeke iznose preko 30 milijuna kuna.

“Odluku o povećanju prireza sa 12 na 15% donijelo je Gradsko vijeće i u njoj nema stavke koja govori da će se taj iznos smanjiti. Uostalom ta je Odluka donesena na osnovu pritiska koalicijskih partnera, iz na žalost vladajuće koalicije. Očekivao sam da ću dobiti prijedlog amandmana iz kojeg će jasno biti vidljivo od kojih projekata, odnosno od čega se odustaje, kako bi se znalo od kuda bi se namaknulo desetak milijuna koje bi nedostajalo kada bi se prirez smanjio na 12%. Na žalost, taj prijedlog dolazi od stranke koja ima predstavnika u izvršnoj vlasti i sudjelovala je u izradi proračuna, ali to je politika. Ako se ovaj rast prihoda nastavi moglo bi se razgovarati o vraćanju prireza na stopu koju smo imali prije”, rekao je Obersnel.
Što se amandmana tiče, gradonačelnik je prihvatio one Hrvatskih Laburista – Stranke rada i kluba članova Vijeća HDZ-HSP-AS koji se tiču povećanja naknade za novorođenu djecu, pa je u prijedlog proračuna ušla odluka o povećanju naknada sa 1000 na 1.500 kuna plus 1000 kuna za one koji ispunjavaju kriterije prema socijalnom programu. Povećat će se i stavka koja se odnosi na pomoć za nabavku opreme novorođenčadi za ukupno 100.000 kuna, a ne 300000 kuna kako je predloženo. Amandman koji se odnosi na izdvajanje novaca za izradu predstudije izvodivosti za uspinjaču Kozala nije prihvatio jer smatra kako je predloženih 100.000 kuna za tu svrhu trenutno nepotrebno izdvojiti, ali ideju će razmotriti kako bi se utvrdilo je li to tehnički i prostorno moguće. Proračun je usvojen sa 21 glasom za i 12 protiv.

Prijedlozi Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u 2016. g.

O Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini govorio je pročelnik Ivan Šarar naglasivši kako će se ukupno za kulturu u 2016.g. izdvojiti 5.166.020, od čega na preuzete obveze iz protekle godine otpada 1.300.000 kn, a preostalih 3.296.600 kn za programsku djelatnost u cjelini. Sve programe obradila su Kulturna vijeća. Prenesene obveze iz prethodnih godina su manje za 700.000 kn, nego lani, a vide se i neki novi projekti. Za programe nezavisnog sektora predviđeno je oko 2 milijuna kuna, 1.860,000 kuna namijenjeno je programima ustanova.
Pročelnik Šarar je obrazložio i Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu za koji će izdvojiti iznos od 9,1 mil kuna. Najveći projekt koji će se realizirati je nastavak sanacije i obnova pročelja u urbanističkoj jezgri Grada Rijeke, tu je i povećano ulaganje u zgradu HNK Ivana pl. Zajca gdje se provodi projekt sanacije kapilarne vlage i obnova kompletne vanjske stolarije. Predviđena je i obnova tzv. H objekta Bloka Benčić, za koji su predviđena moguća sredstva iz EU fondova iz kojih bi se financirao Benčić i MB Galeb. Što se tiče broda Galeb, Šarar je kazao kako postoji nekoliko projekcija, što s njime, od kojih svaka stvara novi gubitak. Do sada nije bilo niti jednog poziva na natječaj iz kojih bi se mogla financirati njegova obnova, pa je Šarar zamolio za malo strpljenja.

Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu iznosi 13.136.000, od čega 10.836.000 otpada na aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, 1.400.000 na aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i 900.000 na preuzete obveze iz prethodne godine. Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu donijet će Skupština Riječkog sportskog saveza tijekom veljače 2016. g., po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba.
Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu također je na razini prošlogodišnjeg i iznosi 2.328.000,00 kn.
Vijeće je usvojilo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, Program održavanja komunalne infrastrukture, Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke, Odluku o izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora, Odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke i odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku i Odluku o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2016. godini

Informacija o provedenim i planiranim aktivnostima u okviru pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture

Pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar kazao je kako je riječ o sažetom dokumentu koji opisuje aktivnosti provedene od strane Odjela za kulturu, zajedno s vanjskim suradnicima u protekle dvije i pol godine. Iako je projekt vođen iz Grada, u svakoj fazi se vodilo brigu da sve odluke budu verificirane od strane vanjskih timova. Raspisan je i Javni poziv na koji je pristiglo 187 programa, koje je također evaluirao novi nezavisni tim. Prva prijavna knjiga je predana na vrijeme i Rijeka je prošla prvi krug natjecanja. Do 10. veljače treba predati drugu prijavnu knjigu, a nakon toga će u posjet Rijeci doći tri člana komisije. Koncem ožujka će se znati koji je hrvatski grad odabran da bude europska prijestolnica. U tim koji priprema drugu prijavnu knjigu uključen je Chris Torch koji ima međunarodnu karijeru i koji je talijansku Materu doveo do kandidature 2019. Ukoliko postanemo prijestolnica kulture, Rijeka će za potrebe upravljanja kandidaturom zajedno sa PGŽ osnovati tvrtku u kojoj će Grad biti 2/3 vlasnik. U tom slučaju bi se sljedeće tri godine iz proračuna izdvojilo dva, zatim sedam te deset milijuna kuna, dok bi ukupni operativni dio iznosio 79 milijuna kuna u sedmogodišnjem periodu. “Kritizirani smo od strane Komisije da smo bili skromni u gradskoj participaciji. Budimo ambiciozni i budimo optimistični i podržimo našu kanidaturu” kazao je Šarar, a izvješće je potom usvojeno jednoglasno.

Oduzimanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče

Gradonačelnik vojko Obersnel pojasnio je kako je vijećnicima dostavljeno Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci za 2014. i 2015. godinu, prema kojem je razvidno kako koncesionar ne izvršava svoje obveze. „Koncesija je puno više od broja ležaljki na plaži, rekao je gradonačelnik te dodao kako koncesionar građanima nije uskraćivao uživanje na plaži, već nije izvršavao obveze ulaganja dijela sredstava iz prihoda, ali sad kada je opao interes medija, to nikoga ne brine. Povjerenstvo koje prati realizaciju odvijanja ugovora na plaži Ploče, kojeg čine dva predstavnika Vlade RH i jedan predstavnik Grada Rijeke je u svom redovnom nadzoru utvrdilo kako, unatoč brojnim razgovorima s koncesionarom, isti ne izvršava svoje obaveze te da je u uređenje plaže uložio samo 50% sredstava od ukupnog iznosa kojeg je po tom planu trebao uložiti. Iz tog razloga Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se tvrtki Hemingway oduzme koncesija.

Razrješenje Gorane Tuškan ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

Ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka, Gorana Tuškan zatražila je razrješenje s dužnosti ravnateljice iz osobnih razloga, prije isteka vremena na kojeg je imenovana. Bivša ravnateljica je pohvaljena od strane Upravnog vijeća jer je za vrijeme njenog mandata ustanova poslovala pozitivno i ostvarila izvrsne rezultate. Nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnateljice, Gorana Tuškan nastavit će raditi u Knjižnici kao knjižničarka, a Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka raspisat će natječaj za novog ravnatelja Knjižnice.