Grad Rijeka objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2024. godini iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Ciljevi dodjele nepovratnih subvencija

  • promocija i razvoj riječkog gospodarstva, poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala riječkog područja
  • promocija i razvoja turizma, a posebno kongresnog, nautičkog, zdravstvenog, eno-gastro i ostalih selektivnih oblika turizma.

Osigurana sredstva u gradskom Proračunu

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2024. godini osigurano je 40.000,00 eura.

Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac).

Prihvatljiva događanja

  • gospodarska događanja, kongresi, sajmovi i sajamske manifestacije na području grada Rijeke
  • eno – gastronomska događanja na području grada Rijeke
  • ostala događanja na području grada Rijeke koja za cilj imaju promociju poduzetništva i razvoj Rijeke kao turističke destinacije.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji su isključivo u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ako više suorganizatora događanja podnese prijavu na ovaj Javni poziv, sredstva se mogu dodijeliti samo jednom od suorganizatora.

Svaki prijavitelj može na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije prijave (tražiti bespovratna sredstva za najviše dva događanja).

Nepovratna subvencija se neće dodijeliti prijaviteljima:

  • koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
  • koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Gradu Rijeci na dan 13. veljače 2024. godine

Rokovi prijava

Prijave na Javni poziv od 24. siječnja 2024. godine od 08,00 sati do 12. veljače 2024. godine do 16,00 sati.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti putem e-maila: vesna.martic@rijeka.hr  i verica.sabo@rijeka.hr i na brojeve telefona: 209-585 i 209-592.