Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, u sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama.

Projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, temeljem Godišnjeg plana objave PDP-ova sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027.

Tko su pomoćnici u nastavi?

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Tko se može prijaviti za pomoćnika u nastavi?

Prijaviti se mogu osobe:

  • koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.

Kome se podnose prijave?

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Korzo 16, 51000 Rijeka s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka.

Do kada se podnose prijave?

Rok za podnošenje prijava je 11. rujna 2023. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 209-394 i na e-mail adresu: marija.japundza-broznic@rijeka.hr

esf-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-logo-prigodni-boja