Manifestacija Team work days 2022. javna je prezentacija projektnih aktivnosti koje Zajednica tehničke kulture Rijeka provodi s učeničkim zadruga Primorsko – goranske županije, a kroz koju se želi pojačati inovacijski impuls mladih na polju izobrazbe i pripreme mladih za njihov ulazak na tržište rada i poduzetništva.

Team work days organizira Zajednica tehničke kulture Rijeka u suradnji s Podružnicom Hrvatske udruge učeničkih zdruga PGŽ i Riječkim sportskim savezom, pod pokroviteljstvom Grada Rijeke i potporu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

U ovoj zanimljivoj  suradnji sporta i tehničke kulture najvećem događanju u tehničkoj kulturi ove go­dine na Korzu sudjeluje 39 učeničkih zadruga iz PGŽ-a, s oko 300 sudionika. Domaćin 21. žu­panijske smotre učeničkih zadruga je OŠ Zvonka Ca­ra iz Crikvenice. U okviru Team work daysa održana je prezentacija ko­šarke u organizaciji Ko­šarkaškog saveza Grada Rijeke te odbojke u orga­nizaciji Odbojkaške aka­demije Petica. Prigodni program pripremila je OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice.

Posjetite­lji su mogli kupiti neke od učeničkih radova koje su vrijedni učenici sami izradili. Zajednica tehničke kulture Rijeka je 2020. godine u su­radnji s Podružnicom učenič­kih zadruga PGŽ-a pokrenu­la projekt »Team work days«, a projektne aktivnosti su te godine trebale biti održa­ne pod okriljem EPK-a, me­đutim, zbog epidemiološke situacije, aktivnosti su bile otkazane. S obzirom na to da je ove godine Rijeka proglašena eu­ropskim gradom sporta, že­lja projektnog tima bila je da mladi polaznici projekta »Te­am work days« aktivno do­prinesu ovoj sportskoj tituli izradom medalja za sportska priznanja u prihvatljivim teh­nikama.

U ime Grada Rijeke, pokrovitelja manifestacije pozdravne riječi uputio je pročelnik Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Zdravko Ivanković.