Hrvatski kulturni dom na Sušaku,  Strossmayerova 1, 51000 Rijeka raspisuje Natječaj za radno mjesto Domaćice/Domaćina u HKD-u – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme (m/ž).

OPIS POSLA: održavanje higijene i čišćenje prostora Ustanove

UVJETI:

NSS

  • Najmanje 5 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima
  • Radno iskustvo na održavanju poslovnih prostora veće kvadrature
  • Spremnost na smjenski rad, te rad vikendom i praznikom

BROJ IZVRŠITELJA: 2

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • kratak životopis,
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (potvrda HZMO-a ili e-zapis i potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je od 24. prosinca 2018. do 3. siječnja 2019. godine. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci.

Slanjem zamolbe za posao iz životopisa kandidati pristaju na obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja koju provodi HKD na Sušaku.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka s naznakom «Natječaj za domaćina/icu u HKD-une otvaraj».

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843