Gradsko vijeće usvojilo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine, predložen radi usklađenja s novom zakonskom regulativom.

Plan, usvojen na 25. sjednici Gradskog vijeća, sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Posjetimo, radi se o materijalu koji je povučen sa sjednice održane početkom prosinca, budući da do dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke nisu dostavljene suglasnosti svih nadležnih tijela. Davanje suglasnosti bilo je stopirano za sve jedinice lokalne samouprave, a iz razloga što su postojale određene nedoumice u svezi nadležnosti pojedinih tijela za izdavanje suglasnosti, kao i u vezi kriterija i parametara koje bi nadležna tijela trebala primjenjivati prilikom izdavanja takvih suglasnosti (ili prilikom njihove uskrate). Budući da su navedene nedoumice otklonjene, sva nadležna tijela izdala su suglasnosti na Plan, čime su se stekli uvjeti da se donošenje istog predloži Gradskom vijeću Grada Rijeke na sjednici u veljači 2024. godine.

Također, budući da su od sjednice u prosincu do danas doneseni određeni podzakonski propisi kojima se propisuje sadržaj plana upravljanja pomorskim dobrom kojeg donose jedinice lokalne samouprave, došlo je do određenih izmjena u odnosu na u prosincu predloženi plan.

Za petogodišnje održavanje pomorskog dobra planirano preko 2 milijuna eura

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu Grada, od prihoda na osnovu naknada za koncesije i za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene, od naknada za dozvole na pomorskom dobru te od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane općim aktom kojim se uređuje red na pomorskom dobru. Sveukupna sredstva za održavanje pomorskog dobra u općoj uporabi za petogodišnje razdoblje utvrđena su planom u iznosu od 2.026.440,00 eura.

Plan, kao i do sada, sadrži i popis lokacija na kojima će se planirati dozvole (nekadašnja koncesijska odobrenja) na pomorskom dobru. Novina u odnosu na dosadašnji postupak, kada je prednost imao podnositelj zahtjeva koji je zahtjev ranije predao, jest da se dozvola na pomorskom dobru izdaje na temelju provedenog javnog natječaja ili na zahtjev gospodarskog subjekta.

Dozvole zamijenile koncesijska odobrenja, izdaju se na rok od dvije do pet godina

Dozvola na pomorskom dobru izdaje se na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima za ocjenjivanje ponuda.

Kriteriji za ocjenjivanje ponuda u natječaju utvrđuju se kako slijedi:

  • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,
  • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude,
  • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 10% ocjene ponude,
  • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 20% ocjene ponude.

Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24) propisane su minimalne naknade, te početne cijene u javnom natječaju nije moguće utvrditi u iznosu nižem od onih predviđenih predmetnom Uredbom.

Javni natječaj za dodjelu dozvola objavljuje gradonačelnik, konačnu odluku o dodjeli dozvole donosi Gradsko vijeće, a rješenje o dozvoli na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

Koncesijska odobrenja izdana temeljem iste Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdana. Također, lokacije za koje su izdana koncesijska odobrenja na temelju spomenute Uredbe bit će predmet javnog natječaja istekom roka na koji su izdana koncesijska odobrenja.

Osim putem javnog natječaja, dozvola na pomorskom dobru može se dati na zahtjev na rok do 20 dana za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti, samo jednom u kalendarskoj godini (kulturne, komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog programa i sl.), uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate. Zahtjev za izdavanjem takve dozvole podnosi se Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet, a kao i kod izdavanja višegodišnjih dozvola, Gradsko vijeće donosi odluku o dodjeli dozvola, a gradonačelnik rješenje.

Red na pomorskom dobru

Red na pomorskom dobru, u smislu cjelovitog sustava mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra, propisat će se općim aktom Grada kojim se uređuje red na pomorskom dobru, a ovlašteni službenici Upravnog odjela (pomorski redari) imat će ovlasti obavljanja nadzora nad provedbom tog akta i obavljanja drugih poslova određenim općim aktom kojim se uređuje red na pomorskom dobru.

Pomorski redari Grada obavljat će kontrolu poštivanja opsega i granica korištenja pomorskog dobra utvrđenim u rješenju o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Do donošenja rješenja o stjecanju ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu i općem aktu Grada kojim se uređuje red na pomorskom dobru, nadzor nad redom na pomorskom dobru obavljat će se sukladno odredbama općeg akta Grada kojim se uređuje komunalni red.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke 2/24.