Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, kao i poduzetnika, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonske odredbe

U srpnju 2023. godine stupio je na snagu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Cilj Zakona je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Zakonom je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je najkasnije do 1. rujna tekuće godine izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru, te provesti javno savjetovanje.

Vodeći se uputama nadležnog ministarstva, prilikom izrade nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. uzete su u obzir odredbe Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom, koje se trenutno nalaze u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Dijelovi zakona koji se odnose na jedinice lokalne samouprave

Zakonom je propisano da su sredstva za upravljanje pomorskim dobrom:

 • sredstva od naknada za koncesije
 • sredstva od naknada za posebnu upotrebu
 • sredstva od naknada za dozvole
 • sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u Upisnik brodova
 • sredstva koja se osiguravaju u državnom proračunu, proračunu jedinica područne (regionalne) samouprave i proračunu jedinica lokalne samouprave odnosno koja su prihod javne ustanove za zaštićene dijelove prirode
 • sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru.

Sredstava se raspodjeljuju na slijedeći način:

 1. Naknada za koncesije i za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene se uplaćuje:
 • 30 posto u korist državnog proračuna
 • 40 posto u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave
 • 30 posto u korist proračuna jedinice lokalne samouprave.
 1. Naknada za dozvole na pomorskom dobru se uplaćuje:
 • 70 posto u korist proračuna jedinice lokalne samouprave
 • 30 posto u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave.
 1. Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji odnosno javne ustanove za zaštićene dijelove prirode ako su prekršaji počinjeni na pomorskom dobru unutar zaštićenog dijela prirode.
 2. Sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u upisnik brodova) uplaćuje se u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dužna je prihode od ovih naknada namjenski koristiti za upravljanje pomorskim dobrom i financiranje odnosno sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do 1. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u službenom glasilu, na oglasnoj ploči, na službenim mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave i najmanje u jednom dnevnom listu.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Novine u odnosu na dosadašnji Plan upravljanja pomorskim dobrom grada Rijeke

Značajne novine u odnosu na dosadašnji Plan upravljanja pomorskim dobrom odnose se na činjenicu da je do sada Plan upravljanja pomorskim dobrom za kalendarsku godinu donosio Gradonačelnik, i to za razdoblje od jedne godine. Prema novoj regulativi, Plan donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke i to na razdoblje od 5 godina. Plan upravljanja pomorskim dobrom sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Što se tiče dozvola na pomorskom dobru, Planom upravljanja pomorskim dobrom propisuje se u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama da se dozvola na pomorskom dobru izdaje na temelju provedenog javnog natječaja ili na zahtjev gospodarskog subjekta, što je novina u odnosu na važeću Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja, koja se primjenjivala na način da je prednost imao podnositelj zahtjeva koji je zahtjev ranije predao. Dozvola se izdaje na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja ili na rok do 20 dana na zahtjev gospodarskog subjekta. Prema predviđenim odredbama Plana upravljanja natječaj provodi Povjerenstvo prema kriterijima koje su također utvrđeni u Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Također, odredbama Plana propisan je način održavanja reda na pomorskom dobru, a što se detaljnije uređuje drugim općim aktom, odnosno Odlukom o redu na pomorskom dobru čija je obveza donošenja također propisana Zakonom i koja je trenutno u postupku savjetovanja s javnošću.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni nacrt prijedloga Plana i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Odluka u konačnici bila što kvalitetnije formirana.