Od 16. prosinca 2019. do 10. siječnja 2020. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana (osim za redovne učenike i studente kojima postojeće pravo vrijedi do kraja kolovoza/rujna 2020.) za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2020. godini.

Tko može ostvariti pravo na podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2020. godini?

 • Potpuno (100%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu) koji je korisnik zajamčene minimalne naknadepri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
 • Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu), čiji ukupan prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kuna za jednočlano kućanstvo, do 2900 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3900 kuna za tročlano kućanstvo i do 5000 kuna za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.
 • Potpuno (100%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (od 1. do 4. zone)mogu ostvariti osobe koje nisu u radnom odnosu, a imaju dugotrajno oštećenje organizma (tjelesno oštećenje, mentalno oštećenje, intelektualno oštećenje, osjetilno oštećenje ili poremećaj iz autističnog spektra) i uz to teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnostistradalnici su Domovinskog rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalid i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci s 40 i više davanja, žene s 25 i više davanja krvi).

Kako mogu saznati imam li pravo na ovaj oblik pomoći?

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke, mogu saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći.

Gdje se predaju zahtjevi?

Svi zahtjevi će se zaprimati radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Koju dokumentaciju treba pripremiti?

Potrebna dokumentacija za podmirenje troškova javnog prijevoza je sljedeća (originali na uvid i preslike):

Svi oblici pomoći za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza

 • obrazac zahtjeva br. 2 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem portala eUsluga Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva i osobe za koju se traži pomoć

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra

Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima u zadnja tri mjeseca za svakog člana kućanstva:
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju

Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (od 1. do 4. zone)

 • potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanica – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenik do 65. godine života – odrezak od mirovine za zadnji mjesec) i
 • stradalnici iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • osobe s oštećenjem organizma – rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja organizma u kojem se navodi vrsta oštećenja i stupanj invaliditeta
 • darivatelji krvi – potvrda Gradskog društva Crvenog križa o statusu darivatelja krvi