Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, financiranje Javne vatrogasne postrojbe u ovoj godini te preoblikovanje HNK Rijeka bile su glavne teme 80. kolegija gradonačelnika Vojka Obersnela. S obzirom na nepromijenjenu gospodarsku sliku Hrvatske, šestomjesečno izvršenje proračuna ocjenjeno je zadovoljavajućim.

“Sagledavajući okolnosti u kojima smo poslovali možemo biti zadovoljni izvršenjem gradskog proračuna za prvih šest mjeseci. U kontekstu svih promjena, teško je bilo očekivati da će se gospodarska slika popraviti i povećati broj zaposlenih, a jedino to može povećati kvalitetne prihode javnog sektora, odnosno porezne prihode”, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel prihvaćajući Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, koji je proslijeđen Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Gradonačelnik je kazao da je proračun Grada Rijeke rađen prema uputama Ministarstva financija prethodne Vlade, koja je bila izuzetno optimistična, najavljujući rast BDP-a od 2,5%. Mi smo pak planirali realno i oprezno. Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja u prvoj polovici ove godine odrazio se i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Veliki utjecaj imale su i izmjene niza zakona, poput Zakona o porezu na dohodak, zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojim je ukinuta obveza plaćanja spomeničke rente koja se plaća na ukupni prihod (indirektna), što utječe na smanjenje prihoda od spomeničke rente. Tu je i Uredba o visini vodnog doprinosa kojom je smanjena visina vodnog doprinosa za 50,0% koji je inače izvorni prihod Hrvatskih voda pri čemu lokalnim jedinicama pripada 8,0% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području što utječe na smanjenje prihoda te Zakon o doprinosima kojim se smanjuje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 15,0% na 13,0%, a što pak utječe na smanjenje rashoda za plaće.

80. gradonačelnikov kolegij rujan 2012.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju I–VI 2012. godine iznose 338,04 milijuna kuna ili 40,5% godišnjeg plana i manji su za 26,27 milijuna kuna u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 329,93 milijuna kuna ili 39,5% godišnjeg plana i manji su za 38,76 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. U prvom polugodištu 2012. godine ostvaren je višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 8,11 milijuna kuna, dok je u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren manjak u iznosu 4,38 milijuna kuna. Navedeno pokazuje blagi pomak u poslovanju, te s obzirom na čitavo makroekonomsko okruženje u kojem se nalazimo, kazao je gradonačelnik Obersnel, treba biti umjereni optimist ali i oprezan u interpretaciji trendova jer će tek cjelogodišnje poslovanje dati realnu sliku stanja.

Prema dosadašnjem ostvarenju gradskog proračuna u 2012. godini, istaknuo je gradonačelnik, možemo po prvi put nakon nekoliko godina pada, očekivati rast navedenog prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 6,90 milijuna kuna ili 39,1% godišnjeg plana što predstavlja povećanje od 0,4 milijuna kuna ili 6% u odnosu na lani. Prihodi od gradskih poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 5,14 milijuna kuna ili 56,7% plana za 2011. godinu i veći su za 0,42 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani. Nakon prihoda od poreza, drugi vrijednosno najvažniji prihodi poslovanja su prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 61,70 milijuna kuna ili 46,6% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda, vrijednosno su najznačajniji: komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 48,23 milijuna kuna (4,66 milijuna kuna više nego lani i komunalni doprinos koji je ostvaren u iznosu od 5,78 milijuna kuna (2,87 milijuna kuna manje nego lani) kao direktna posljedica daljnjeg usporavanja građevinske aktivnosti.

Treći vrijednosno najbitniji prihodi poslovanja su prihodi od imovine koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 56,54 milijuna kuna. što je 44,8% godišnjeg plana i 6,46 milijuna kuna manje nego lani. Prihodi od financijske imovine (najvećim dijelom od zateznih kamata) ostvareni su u iznosu od 2,52 milijuna kuna ili 32,6% godišnjeg plana i manji su za 3,67 milijuna kuna u odnosu na lani. Prihodi od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine, koncesije…) ostvareni su u iznosu od 54,01 milijuna kuna ili 45,6% godišnjeg plana i manji su za 2,80 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani.

80. gradonačelnikov kolegij rujan 2012.

Primici od financijske imovine i zaduživanja, kao drugi najzastupljeniji prihodi nakon prihoda poslovanja, ostvareni su u iznosu od 27,57 mil.kn ili 49,5% godišnjeg plana, što predstavlja smanjenje od 31,40 milijuna kuna u odnosu na lani. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje zemljišta, prava građenja i stanova sa stanarskim pravom) ostvareni su u ukupnom iznosu od 9,23 milijuna kuna ili 10,0% godišnjeg plana, tj. 2,84 milijuna kuna manje nego lani. Ovakav skroman rezultat ostvarenja ovih prihoda direktna je posljedica kontinuiranog višegodišnjeg pada gospodarske aktivnosti i interesa tržišta za investiranje.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 7,3% udjela te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 5,3%. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 288,44 milijuna kuna, što predstavlja 45,3% godišnjeg plana i manji su za 10,23 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 95,73 mil.kn. ili 49,3% planiranog iznosa, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 93,14 mil.kn ili 43,5% godišnjeg plana, financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 21,92 mil.kn. što je 53,2% u odnosu na godišnji plan, subvencije su ostvarene u iznosu od 15,20 mil.kn. što je 52,0% u odnosu na plan, naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 22,62 mil.kn ili 66,8% godišnjeg plana (Socijalni program Grada – povećanje za 8,7% u odnosu na prošlu godinu), a ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 39,11 mil.kn ili 32,2% godišnjeg plana.

“Rješavamo svoje obveze. Prioritet su uvijek obveze prema kreditima ili jamstva te rashodi za oko 2.500 zaposlenih, od čega manje od trećine u gradskoj upravi. Tu su i naknade građanima i kućanstvima u okviru provedbe Socijalnog programa Grada Rijeke, uz povećan broj korisnika socijalne pomoći. “Očekujem da ćemo u drugom dijelu godine imati veće ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i prava građenja, što će biti dostatno za pokriće planiranih investicija planiranih do kraja 2012. godine”, zaključio je gradonačelnik Obersnel.

80. gradonačelnikov kolegij rujan 2012.

Preoblikovanje HNK Rijeka
“Svima koji su razumjeli proceduru koju sada mora proći HNK Rijeka, iskreno čestitam. Zakon o sportu odredio je složen postupak preoblikovanja sportskih udruga u sportska dionička društva, koji je u HNK Rijeka odavno pokrenut, i koji se sada, nakon Vladine Odluke o tražbinama, konačno možemo i dovršiti”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Radi realizacije preoblikovanja potrebno je da Gradsko vijeće donese Odluku o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju Hrvatskog nogometnog kluba “Rijeka” i Odluku o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od Hrvatskog nogometnog kluba “Rijeka”. Vijeće će odlukom utvrditi točan iznos s kojim će Grad Rijeka sudjelovati u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala u postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba “Rijeka” u sportsko dioničko društvo, uplatom u novcu od 1.000.000,00 kuna i cca 7.000.000,00 kuna s naslova vrijednosti šestogodišnjeg prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra “Kantrida”.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka opet manje novca iz državnog proračuna
Pročelnik Odjela gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić izvijestio je kako je hrvatska Vlada u svibnju ove godine donijela Uredbu o načinu izračuna iznosa izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu. Na temelju navedene Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, u okvirima planiranih sredstava. Vlada je u svibnju donijela i Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini, kojom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini. Tako je za JVP Grada Rijeke iz državnog proračuna ove godine izdvojeno 16.150.345 kuna, od čega se 13.727.793 kuna raspoređuje na rashode za zaposlene, a 2.422.552 kuna na materijalne rashode. “Od 2009. godine bilježimo trend smanjenja sredstava za JVP Rijeka. Primjerice, iz državnog proračuna 2009. godine naši su vatrogasci dobili 18,324 milijuna kuna, 2010. godine 17,743 milijuna kuna, a 2011. godine 17,322 milijuna kuna. Ove godine JVP Rijeka dobila je 1,172 milijuna kuna manje nego prošle godine”, kazao je Vukelić podsjetivši na ovogodišnju vrlo burnu požarnu sezonu. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako slijede ozbiljni razgovori s Vladom, radi zadržavanja standarda u vatrogastvu, jer ovakvim načinom financiranja to neće biti moguće.

80. gradonačelnikov kolegij rujan 2012.

Kampanja “Rijeka u kretanju” za zdrav život građana
Na kolegiju gradonačelnika Obersnela prihvaćena je organizacija aktivnosti u sklopu kampanje Rijeka u kretanju, Korzo se kreće i Piknik na Riječkim šetnicama, što će provesti Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u koordinaciji s drugim odjelima gradske uprave i partnerskim organizacijama, pod sponzorstvom Plive. Kampanja u cilju promocije zdravog načina života, kao načina prevencije niza ozbiljnih bolesti današnjice sastojise od tri segmenta: Riječke šetnice, Promotivno-edukacijske aktivnosti i sportsko zabavne manifestacije – Homo si teć. Aktivnosti su namijenjene svim dobnim skupinama građana. U okviru Europskog tjedna kretanja koji se obilježava od 16. do 22. rujna, 14. rujna ove godine od 16 do 20 sati na Korzu će se prezentirati oko 30-tak sportskih klubova, udruga, fitnes centara i dr. Sudionici aktivnosti predstavit će svoj rad na promotivnim štandovima, aktivnim zonama na Korzu, a građani će imati priliku popričati s trenerima, članovima klubova, udruga, fitnes centara, vježbati i odabrati aktivnost kojoj će se priključiti kako bi unaprijedili svoje zdravlje i kvalitetu života. Potom će 29. rujna ove godine od 10 do 13 sati biti održana aktivnost na Riječkim šetnicama koja za cilj ima dodatnu promociju šetnica u gradu koje su dostupne svim građanima i pružaju idealne uvjete za šetnju. Na prostoru ispred Astronomskog centra Rijeka upriličit će se piknik sa zdravim namirnicama.

Stepenični transporter za invalidska kolica Osnovnoj školi Belveder
Pročelnica Odjela gradske uprave za Odjel i školstvo Sanda Sušanj izvijestila je da će, zbog potrebe uklanjanja arhitektonskih barijera u školskom prostoru i omogućavanja nastavka školovanja učeniku u invalidskim kolicima i to do završetka njegovog školovanja Grad Rijeka Osnovnoj školi-Scuoli elementare Belvedere ustupiti stepenični transporter za sve vrste ručnih i električnih invalidskih kolica. Nakon završenog školovanja učenika u invalidskim kolicima, škola će stepenični transporter vratiti Gradu Rijeci te će ga potom koristiti neka druga koja iskaže potrebu za tim pomagalom koje učenicima u invalidskim kolicima omogućava mobilnost.

Grad Rijeka pokrovitelj sajamske manifestacije “Ideja – kreacija – proizvod”
Prihvaćen je prijedlog pokroviteljstva Grada Rijeke nad organizacijom sajamske manifestacije pod nazivom “Ideja – kreacija – proizvod” koja će se održati u Rijeci od 14. do 16. studenog 2012. Organizator ove manifestacije promotivnog i edukativnog karaktera je Udruga Ideja LUX, a suorganizatori Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke. Na prostoru Trga 111. brigade Hrvatske vojske Riječani i njihovi gosti imat će priliku upoznati kvalitetu domaćih proizvoda.

Među ostalim prihvaćen je i prijedlog odluke o razrješenju člana Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke Želimira Košćevića, na osobni zahtjev.