Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke usvojeno je Izvješće o izvršenju proračuna Grada Rijeke za prvih šest mjeseci, usvojena je i informacija o aktivnostima poduzetim na isticanju kandidature Rijeke za organizaciju mediteranskih igara, suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka kao i odluka o izboru pravnih osoba kojima se povjerava održavanje javnih površina i javne rasvjete.

Na početku Sjednice, za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića na mjesto nedavno preminule Biserke Čerina, do isteka mandata imenovana je Zdenka Rački.

Informacija o aktivnostima poduzetim na isticanju kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2009.

Uz istovremenu prezentaciju filma kojim se promiče kandidatura Rijeke i obilan priloženi materijal, vijećnici su doznali što je sve u proteklom periodu od prihvaćanja kandidature učinjeno na promicanju kandidature Rijeke. Prema prikazanom materijalu, Organizacijski je odbor marketinški i medijski dobro obradio svoj posao, kako u Hrvatskoj tako i u svim Mediteranskim zemljama. Ovaj ne samo riječki već Hrvatski projekt ima podršku Vlade RH, predsjednika RH i Hrvatskog olimpijskog odbora, a ima i podršku brojnih sponzora. Promocija riječke kandidature održana je na svim značajnijim natjecanjima i konferencijama vezanim uz sport, rekao je Obersnel. Veliku pomoć promociji kandidature pružili su i Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo vanjskih poslova kao i hrvatska diplomatska predstavništva u inozemstvu. Izbor grada domaćina, održat će se 18. listopada 2003. godine, u španjolskoj Almeriji. Obersnel je najavio da Organizacijski odbor planira još jedan posljednji u nizu, posjet predsjedništvu Albanskoga olimpijskoga odbora već sutradan, 1. listopada.

Vijećnici su pohvalili napore Organizacijskog odbora i pljeskom nagradili prezentaciju.
Za disonantne tonove pobrinuo se vijećnik Vladimir Bebić koji je Mediteranske igre nazvao drugorazrednim sportskim događajem, međunarodnom farsom i prijevarom građana Hrvatske, kroz koju se pokrivaju nedostaci vlasti u cilju izbornog marketinga. Za Bebića su svi objekti koji će se izgraditi nepotrebni, jer neće imati kome služiti.
Reakcije na njegovo izlaganje bile su burne, a gradonačelnik Obersnel je obraćajući se vijećnicima konstatirao da je tužan što su se obistinile njegove prognoze da će netko jeftino strančariti i zadovoljavati svoju taštinu na ovom izvješću.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna pokazuje da se je sredstvima gospodarilo adekvatno, odnosno da se nije trošilo više od planiranog, rekao je u izlaganju gradonačelnik Obersnel. Ukupni prihodi za prvih 6 mjeseci iznose 47,8%, a ukupni rashodi i izdaci 43,6%. Prihodi od imovine nešto su veći i čine 53,3% planiranog iznosa. Značajnijeg odmaka neće niti biti pa će već na narednoj sjednici Gradskog vijeća biti predočen Rebalans proračuna koji će imati promjene isključivo tehničke naravi. Vijećnik Crnković je u ime kluba HDZ-KKDU ponovio stav svoje stranke da je ovaj Proračun neostvariv, prenapuhan i nerealan, našto mu je Obersnel odgovorio da će se on ipak uredno realizirati do kraja godine, a Gradska će se vlast podruditi da ne bude prebacivanja seredstava u iduću godinu.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Sa sjednice

Vijeće je usvojilo i Odluku o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i javne rasvjete na temelju ugovora na području Grada Rijeke. Pa se tako komunalni poslovi dobave i postave autobusne čekaonice u Ulici Mate Lovraka povjeravaju trgovačkom društvu Euromodul d.o.o. iz Viškova, komunalni poslovi uredenja i opremanja dječjeg igrališta sjevemo od objekata u Fužinskoj ulici izmedu kbr. 27 i 33, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o.,Rijeka,komunalni poslovi uredenja okoliša Podcentra Galeb Dječjeg vrtića Rijeka, povjeravaju se trgovačkom društvu Convict lnženjering d.o.o., Rijeka, komunalni poslovi hortikultumog uredenja dijela zelene površine u okolišu Osnovne škole Dolac, uređenja platoa uz trafostanicu u Svetom Kuzmu, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Rijeka, komunalni poslovi investicijskog održavanja javne rasvjete u Ulici Mirka Curbega (ukupno 38 novih rasvjetnih tijela), povjeravaju se trgovačkom društvu Metal Opatija, d.o.o. Jurdani.

Aktualni sat

Aktualni sat započela je Nevenka Licul – Nedoh (SNA) koju je zanimalo tko je odgovoran za vatromet što ga je upriličila Erste banka, te hoće li Grad, s obzirom na žalbu na stečajno rješenje Brodomaterijala, ustrajati na traženju svojih 5 milijuna kuna. Gradonačelnik je odgovorio da Grad nema ništa s vatrometom jer nije za to nadležan, a što se tiče potraživanja, interes Grada je da naplati sva svoja potraživanja.
Vesnu Matković (HNS) je interesiralo hoće li doći do promjene Odluke o načinu plaćanja odvoza smeća jer su troškovi odvoza smeća iz škola izuzetno visoki. Odluka bi bila izmijenjena na način da se uzmu drugi parametri za obračun, kazao je Obersnel, jer taj problem muči i pravne druge subjekte, no budući da su najavljene izmjene zakona o komunalnom otpadu, nije se htjelo dva puta u godini na Gradskom vijeću mijenjati Odluku.

Anu Komparić Devčić (SDP) interesirao je komentar intervjua Željka Glavana u Novom listu u kojem Glavan tvrdi da banke u kojima Grad drži novac, ne daju ništa u vidu sponzorstva za sport i kulturu. Obersnel je odgovorio da ta tvrdnja ne stoji jer je primjerice Erste banka sponzorirala kandidaturu Rijeke za MIR s dva milijuna kuna, i još milijun daje za plivanje, vaterpolo i veslanje. Banke i osiguravajuća društva s kojima Grad surađuje, uključene su u financiranje kulturnih i sportskih događanja.

Željko Glavan (HSLS) je pitao da li Pulac – Brašćine može dobiti mini bus kako bi imao vezu s gradom i rekao da nije zadovoljan sa odgovorom o sponzoriranju od strane banka u kojima Grad drži novac i traži pisani odgovor tko i koliko daje.

Obersnel ja odgovorio da je što se tiče Pulca, osobno bio na pokusnoj vožnji i uvjerio se da je to sa sadašnjim stanjem prometnice na Pulcu tehnički neizvodivo. Autotrolej će za iduću godinu nabaviti minibus, a prilikom izgradnje Terapijske zajednice će se pokušati stvoriti koliko toliko prihvatljive tehničke uvjete da tuda prođe minibus.

Što se tiče banka, Grad se ne bavi reketom niti ima namjeru time baviti dok je on gradonačelnik, sponzorski su ugovori dio marketinga, i ne može se uvjetovati da će se s nekim raditi ako bude financirao, odgovorio je Obersnel. Glavan nije bio zadovoljan tim odgovorom i tražio je da se za bankarske poslove raspiše natječaj, jer niti jedna banka nije sveta krava, a ponajmanje ona u kojoj će nas uskoro pozdravljati na njemačkom, te da je sjedište Erste banke u Bjelovaru. Obersnel je odgovorio da je sjedište banke u Rijeci, a da Glavan demagogiju ostavi za Sabor.

Vladimir Bebić(Treći blok) je konstatacijom da “idu izbori ali ne idu radovi” ponovo pitao kada će početi radovi na garaži Fenixve, te kada će se otvoriti garaža Zagrad. Obersnel je rekao da ne želi najavljivati datume početka radova, ali će oni početi brzo. Što se tiče garaže Zagrad, ona bi trebala prema informacijama koje je dobio, trebala biti otvorena 10. listopada.