Zbog nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja i u 2011. godini, prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koje su s Gradonačelnikovog kolegija upućene Gradskom vijeću, predlaže se smanjenje visine proračuna za 44,1 milijuna kuna ili za 4,5%, što znači da bi proračun iznosio 935,4 milijuna kuna.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zabrinutost što ne dolazi do zaustavljanja negativnih gospodarskih kretanja, već se ona i dalje nastavljaju, što izravno utječe na smanjenje prihoda.
“Zbog pada prihoda u protekle dvije godine nastojali smo stalno smanjivati rashode i već do sada napravljene su značajne uštede, od smanjenja plaća svih korisnika proračuna, materijalnih rashoda, rashoda za službena putovanja, rashoda za tekuće održavanje, promidžbu, manifestacije, reprezentacije, do rashoda za subvencije komunalnim i trgovačkim društvima te javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Tako je Proračun za 2011. u odnosu na drugi rebalans proračuna za 2010. godinu donio uštede od gotovo 30 milijuna kuna, a proračun za 2010. bio smanjen za gotovo 70 milijuna kuna u odnosu na izvorni iz 2009. godine. Unatoč svemu, kroz protekle tri godine svjesno smo se odrekli 50 milijuna prihoda od komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora i spomeničke rente u korist poduzetnika,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Pojašnjavajući prihodovnu stranu proračuna, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će porezni prihodi, unatoč činjenici da je došlo do njihova znatnog smanjenja, ostati na planiranoj razini zbog povećanja prireza na dohodak. Najveće smanjenje u odnosu na usvojeni proračun predstavlja smanjenje prihoda od prodaje zemljišta i prava građenja, za 23,7 milijuna kuna, zbog znatno smanjenog interesa za kupovinu nekretnina kao rezultat opće gospodarske situacije, kao i smanjenje planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 23,5 milijuna kuna, u prvom redu zbog činjenice da će izgradnja 2. i 3. faze prometnice Rujevica – Marinići završiti u prvom kvartalu 2012. godine, kada će u imovinu grada prijeći prometnica koja se gradi sredstvima korporativnih obveznica.

Što se tiče rashodovne strane proračuna, najveći dio od 50 milijuna kuna odnosi se na prometnicu Rujevica – Marinići, ali i smanjenje na pozicijama kupnje zemljišta, budući da zbog objektivnih razloga neke investicije neće biti završene u ovoj proračunskoj godini. Predlaže se i smanjenje izdataka za otplatu zajmova za 1 milijun kuna, dok se za 7,5 milijuna kuna povećavaju rashodi za kapitalne pomoći, u prvom redu zato što će Grad osigurati 4,7 milijuna kuna za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina.
“U dijelu koji se tiče standarda građana, nije došlo do bitnih promjena – socijalni program je ostao na istoj razini, dapače nešto je i povećan, kao i dio koji se odnosi na sufinanciranje dječjeg vrtića, a došlo je do manjih smanjenja u javnim potrebama,” kazao je Obersnel, naglasivši kako je unatoč teškoj situaciji više od 300 milijuna kuna, odnosno više od jedne trećine proračuna, namijenjeno kapitalnim projektima, što će, osim izgradnje niza objekata, utjecati na zaposlenost poduzetnika i ublažavanje posljedica gospodarske krize.

Uz rebalans proračuna vezan je i niz drugih odluka, tako da je predloženo smanjenje programa javnih potreba u sportu na 15,8 milijuna kuna, odnosno za 699 tisuća kuna, programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na 2,3 milijuna kuna, odnosno za 63,7 tisuća kuna, kao i povećanje programa javnih potreba u kulturi s 9 na 9,37 milijuna kuna. Povećanje se u prvom redu odnosi na ispunjavanje ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom te radi sufinanciranje projekata hrvatskih partnera koji su dobili sredstva Europske unije.

Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje na 55,1 ili za 9,3 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi se na sanaciju Viševca i izgradnju CZGO Marišćina. Predlaže se i umanjenje Programa održavanja komunalne infrastrukture umanjuju na 81,3 milijuna kuna ili za 1,8%.

56. gradonačelnikov kolegij srpanj 2011.

Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava
Gradskom vijeću upućena su izvješća o poslovanju u 2010. godinu komunalnih društava Autotrolej, Čistoća i Kozala te trgovačkih društava Energo, Vodovod i kanalizacija, Rijeka promet i Rijeka sport. Sva su društva osim Energa te Vodovoda i kanalizacije ostvarila dobit u poslovanju.

Kako je pojasnio direktor Energa Sanjin Kirigin, zabilježen je gubitak u iznosu od 21 milijuna kuna, u prvom redu u prvom redu zato što je Hrvatska energetska regulatorna agencija zabranila povećanje cijena toplinske energije, tako da se od 2006. godine cijena usluge nije promijenila, dok je cijena energenata u istom razdoblju porasla za 50%. Prema riječima direktora Vodovoda i kanalizacije Željka Mažara, unatoč svim mjerama štednje, komunalno društvo je zabilježilo gubitak od 16 milijuna kuna, u prvom redu uzrokovan dramatičnim padom isporuka vode, odnosno činjenicom da se ugasila INA-ina rafinerija na Mlaci.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su, unatoč činjenici da su dva društva iskazala gubitak u poslovanju, sva komunalna i trgovačka društva kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno suvlasnik ostvarila osnovnu svrhu zbog koje su osnovane – pružila kontinuiranu uslugu te, unatoč problemima s kojima se susreću u svakodnevnom radu, nastavila sa značajnim investicijskim ciklusom, dok su cijene usluga koje pružaju većim dijelom među niže u odnosu na veće hrvatske gradove.

Izmjene pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi
Gradskom vijeću upućene su izmjene pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kojima se, kako je pojasnio pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, predlaže da zbog lakšeg planiranja u skladu s gradskim proračunom krajnji rok za objavu natječaj za predlaganje programa ne bude kraj srpnja, već rujna, kao i da se zbog lakšeg vrednovanja programa uvedu jasniji kriteriji, odnosno da glavni kriterij ne budu reference ponuditelja programa, već kvaliteta predloženog programa.

Predloženo je i da radi što ujednačenijeg sustava ocjenjivanja programa u pojedinim djelatnostima, vrednovanje predloženog programa i način sufinanciranja ne predlažu samo Kulturna vijeća, već da se oduke donose u suradnji s Odjelom za kulturu.

Nova radna mjesta odgajatelja
Zbog osnivanja novog vrtića na Srdočima predložene su izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Rijeka” te najavljeno da će se zbog otvaranja novog vrtića te osnivanja jedne nove grupe na Podmurvicama, otvoriti radna mjesta za 16 odgajatelja.

Gradskom vijeću upućen je prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rijeku, važan zbog sprječavanja mogućeg sukoba interesa dužnosnika Grada Rijeke – gradonačelnika i njegovih zamjenika.