Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvorena su  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga tri odluke koje se tiču gradskih poreza.

Radi se o savjetovanjima o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke i nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, koja su otvorena do 8. studenog te savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke, koje je otvoreno do 9. studenog.

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke

Najznačajnija promjena u navedenim zakonima odnosi se na ukidanje prireza porezu na dohodak što će imati značajan utjecaj na porezne prihode jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Rijeke.

S obzirom da je izmjenom Zakona o lokalnim porezima ukinuta obveza plaćanja prireza porezu na dohodak, izmjenom Zakona o porezu na dohodak brisane su i odredbe kojima je propisano da se porez na dohodak uvećava za prirez koji uvedu jedinice lokalne samouprave.

Prirez porezu na dohodak je vrijednosno značajan izvor prihoda jedinica lokalne samouprave, pri čemu su, sukladno dosadašnjim propisima gradovi i općine mogli samostalno odlučivati o njegovu uvođenju, kao i o visini stope prireza porezu na dohodak unutar zakonom propisanog raspona.

Pored ukidanja prireza porezu na dohodak, Zakonom su u odnosu na godišnje dohotke utvrđene i slijedeće promjene:

 • povećan je iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura (povećanje za 5,5%) te su povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu (povećanje u prosjeku za 27,7%) te invalidnost (povećanje u prosjeku za 19,5%),
 • povećanje iznosa mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza (sada je niža stopa 20%) sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200,00 eura (povećanje za 5,5%), odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400,00 eura.

Navedene promjene (ukidanje prireza i povećanje osobnih odbitaka) utječu na smanjenje poreznog opterećenja odnosno na povećanje neto primanja poreznih obveznika, ali to ima za posljedicu smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak koji su najznačajniji izvori prihoda lokalnih jedinica i čine gotovo 50% njihovih prihoda poslovanja.

Kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio značajan gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, gradovima i općinama je omogućeno da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stopa poreza na dohodak u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave.

Zakon je propisao da visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, pri čemu grad s više od 30.000 stanovnika (u koju kategoriju pripada i Rijeka) nižu stopu poreza na dohodak propisuje u granicama od 15% do 23% te višu stopu poreza na dohodak u granicama od 25% do 34,50%.

Procjena je da bi zbog povećanja osobnog odbitka i povećanja porezne osnovice za obračun niže stope poreza na dohodak, prihodi od poreza na dohodak u Gradu Rijeci bili manji za cca 2,4 mil. eura, a da bi zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, koji sada iznosi 13%, prihodi od prireza porezu na dohodak bili manji za 9,6 mil. eura, što ukupno dovodi do smanjenja poreznih prihoda za cca 12,0 mil. eura ili za 18% manje poreznih prihoda u odnosu na planirane porezne prihode u ovoj godini.

Dakle, radi se o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, odgoja, školstva, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja, a zbog stalnog rasta cijena roba i usluga za koje će u slijedećoj godini u proračunu Grada Rijeke biti potrebno izdvojiti znatno veća sredstva za podmirenje navedenih rashoda, kao i za plaće zaposlenika gradske uprave i svih proračunskih korisnika zbog porasta plaća uslijed novih sklopljenih kolektivnih ugovora.

S obzirom na značajan gubitak poreznih prihoda za Grad Rijeku, prvenstveno zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, predložiti će se Gradskom vijeću donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke i to na način da:

 • Niža stopa poreza na dohodak iznosi 22,4 % (zakonski maksimum je 23 %)
 • Viša stopa poreza na dohodak iznosi 33,6 % (zakonski maksimum je 34,5 %)

Prijedlog novih stopa izračunat je način da su sadašnja niža stopa od 20% i viša stopa od 30% uvećane za 12% prireza koji bi Grad uveo u 2024. godini da nije bilo ove porezne reforme.

Izračun stopa poreza na dohodak na području Grada Rijeke:

 • Niža stopa poreza na dohodak             20 % + (20 % x 12 %)= 22,4 %
 • Viša stopa poreza na dohodak             30 % + (30 % x 12 %)= 33,6 %

Naime, Grad Rijeka je u protekle dvije godine, u cilju poreznog rasterećenja građana, već smanjio stopu prireza porezu na dohodak s prvotnih 15 % na 13 %, a u 2024. godini je prirez trebao iznositi 12%.

Svakako treba istaknuti da prema procjenama, predloženom nižom stopom poreza na dohodak 22,4% i višom stopom od od 33,6%, Grad ipak neće moći u cijelosti nadoknaditi procijenjeni gubitak prihoda od poreza na dohodak i dosadašnjeg prireza porezu na dohodak u iznosu od 12,0 mil eura, te je procjena da će i dalje nedostajati 4,6 mil eura, što bi eventualno moglo biti nadomješteno većom naplatom poreza na dohodak zbog daljnjeg povećanja plaća zaposlenih uslijed inflatornih pritisaka.

Naime, prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, prihod od poreza na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između općina, gradova i županija.

Konkretno, sada od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na području grada Rijeke, Gradu Rijeci pripada udio od 76,9% naplaćenog poreza, a Primorsko-goranskoj županiji 23,1% naplaćenog poreza. Naplaćeni prirez porezu na dohodak u cijelosti pripada Gradu Rijeci jer se radi o lokalnom porezu.

Međutim, ukoliko Grad Rijeka uvede nove stope poreza na dohodak, nižu stopu od  22,4 % (što je ekvivalent stope od 20 % uvećane za prirez od 12 %) i višu stopu od 33,6 % (što je ekvivalent stope od 30 % uvećane za prirez od 12 %), navedeni prihod će se i dalje dijeliti između Grada i PGŽ u prethodno navedenim omjerima s obzirom da se Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave ne mijenjaju udjeli u raspodjeli poreza na dohodak.

Stoga je i ta činjenica razlog zašto nije moguće u cijelosti nadoknaditi gubitak poreznih prihoda.

Primjerice, poreznom obvezniku s bruto plaćom od 1.590 eura (prosječna bruto plaća RH za lipanj 2023.), koji uz osnovni osobni odbitak koristi i olakšicu za dvoje uzdržavane djece, i uz poreznu stopu od 22,4 %, povećati njegova neto plaća na mjesečnoj razini za 31,05 eura odnosno da će se na godišnjoj razini povećati za 372,60 eura.

Prijedlog izmjena Odluke o lokalnim porezima Grada Rijeke

Sadašnjim Zakonom o lokalnim porezima propisano je da JLS mogu uvesti sljedeće poreze:

 1. prirez porezu na dohodak
 2. porez na potrošnju
 3. porez na kuće za odmor
 4. porez na korištenje javnih površina.

Temeljem odluke o lokalnim porezima Grada Rijeke, Grad sada ima uvedena tri lokalna poreza:

 • prirez porezu na dohodak po stopi od 13 % (maksimalna zakonska stopa je 15 %)
 • porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 1,5 % (maksimalna zakonska stopa je 3 %)
 • porez na kuće za odmor koji se godišnje plaća u iznosu od 1,99 eura po metru kvadratnom korisne površine (što je maksimalni zakonski iznos).

Izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji će se primjenjivati od 2024. godine, osim ukidanja prireza porezu na dohodak, povećana je i gornja granica za propisivanje poreza na kuće za odmor s 1,99 eura na 5,00 eura/m2 budući da se zakonski iznosi nisu mijenjali od 2001. godine.

Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Rijeke ukinut će se prirez porezu na dohodak te propisati da se porez na kuće za odmor na području grada Rijeke plaća u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu. Odluku o visini paušalnog poreza u obvezi su donijeti jedinice lokalne samouprave te njome propisati visine paušalnog poreza po krevetu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 eura niti veće od 199,08 eura.

Važećom Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, utvrđena je visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koji se nalaze na području grada Rijeke, u iznosu od 60,00 eura po krevetu.

Podaci Turističke zajednice grada Rijeke pokazuju da je od početka 2023. godine grad Rijeku posjetilo oko 167.000 turista, što je čak 26% više od ukupnog broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Rijeka je u kolovozu ove godine prešla pola milijuna noćenja. Naime, do kraja kolovoza ostvareno je oko 515.000 noćenja što je 20% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Zbog kontinuiranog rasta broja turista povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu, što posljedično zahtjeva i veća izdvajanja novčanih sredstava za održavanje i poboljšanje iste. Grad Rijeka učestalo provodi ulaganja u sve oblike komunalne infrastrukture, što bitno pridonosi kvaliteti života u gradu. Ta ulaganja su jedan od osnovnih preduvjeta kako za ugodan život građana tako i za ugodan boravak posjetitelja Grada.

Grad Rijeka značajna novčana sredstva izdvaja i za unaprjeđenje i jačanje turističke ponude grada Rijeke. Ove godine je u gradskom proračunu osiguran iznos od 26.544,56 eura bespovratnih sredstava koja su, kroz Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, dodijeljena za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja s ciljem unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude te razvoja kongresnog, nautičkog, zdravstvenog, eno-gastro i ostalih selektivnih oblika turizma. Opći program mjera se kroz godine kontinuirano mijenja i nadopunjava u skladu s potrebama i razvojnim ciljevima Grada Rijeke te su  sukladno tome ove godine dodijeljena i bespovratna sredstva za 13 smještajnih objekata na području grada Rijeke privatnim iznajmljivačima fizičkim osobama s ciljem povećanja kvalitete smještajnih objekta, pružanja usluge dobrog domaćina, odnosno povećanja konkurentnosti privatnog smještaja.

Slijedom navedenoga, a uzimajući u obzir mišljenje Turističke zajednice grada Rijeke, ovim materijalom predlaže se povećanje paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, s dosadašnjih 60,00 eura po krevetu na iznos od 199,00 eura po krevetu, pri čemu bi paušalni porez po krevetu kao i do sada bio utvrđen u jednakom iznosu za cijelo područje grada Rijeke.

Nadalje, kao što je naprijed već napomenuto, do sada se prihod od poreza na dohodak od paušala po krevetu, u sobama, apartmanima i kućama za odmor uvećavao za prirez porezu na dohodak koji u Rijeci iznosi 13 %. Međutim, od slijedeće godine se na prihod od paušalnog poreza na dohodak više neće obračunavati prirez, s obzirom da je  isti, ukinut navedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.