Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana.

Uvod

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Godine 2020. ističe i važenje aktualnog strateškog dokumenta grada Rijeke –Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine. U navedenome periodu, a zahvaljujući provedbi spomenutog strateškog dokumenta, Rijeka je doživjela velike i brojne promjene te se profilirala kao pametan grad izvrstan za život i rad. Kako bi se Rijeka nastavila razvijati u tom smjeru, potrebno je izraditi novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj grada u narednom periodu uz viziju Grada do 2030. godine. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027., pokrenut je proces izrade dokumenta službenog naziva Plan razvoja Grada Rijeke 2021.-2027.

Ovaj dokument jedan je od prvih lokalnih razvojnih planova usklađenih s novim višegodišnjim financijskim okvirom EU i Nacionalnom razvojnom strategijom. U potpunosti je usklađen sa sustavom strateškog planiranja RH, a cilj mu je pristupačno i sažeto široj javnosti predstaviti viziju, ciljeve te mjere i aktivnosti razvoja. Ovim dokumentom Grad Rijeka dobio je kvalitetnu podlogu za strateški i cjelovit pristup razvoju grada kao cjeline. Plan će biti temelj za razvoj pojedinih sektorskih strategija i planova, kao i osnova za proračunsko planiranje, investicijsko planiranje i korištenje sredstava dostupnih iz EU fondova, uključujući sredstava namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima.

Postupak izrade plana razvoja

Za podršku u izradi Plana razvoja angažirana je tvrtka Apsolon strategije d.o.o. iz Zagreba, dok je izradu vodila i koordinirala Radna skupina za potrebe izrade Plana razvoja (Gradonačelnik Rijeke, savjetnica gradonačelnika za razvoj i gospodarstvo, pročelnici gradskih odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za poduzetništvo i Zavoda za informatičku djelatnost).

Donesena je i Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja kojom su definirani ciljevi i načela, ciljne skupine, komunikacijske mjere, aktivnosti i alati te praćenje i vrednovanje učinaka komuniciranja, a sve kako bi postupak izrade i donošenja Plana razvoja bio transparentan i učinkovit.

U postupku izrade Plana razvoja održano je niz radionica:

  • 30 radionica s odjelima gradske uprave i komunalnih društava tijekom 2019. i 2020. godine,
  • 4 radionice sa stručnom javnošću okupljenom po sljedećim temama: Raditi u Rijeci, Živjeti u Rijeci, Kretati se Rijekom i Održavati Rijeku u studenom 2020. godine.

Također, održana je i panel rasprava o razvoju Rijeke do 2030. godine u kojoj su sudjelovali predstavnici stručne javnosti (ranije okupljeni na održanim radionicama) i gradonačelnik Rijeke.

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.- 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/20). Navedeni postupak potrebno je provesti kako bi se utvrdilo da li će Plan razvoja imati značajan utjecaj na okoliš te u skladu s time da li će biti potrebno izraditi Stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja na okoliš. Predmetni postupak još uvijek traje, a Zakonom o zaštiti okoliša određeno je kako je postupak ocjene potrebno provesti do donošenja Konačnog prijedloga Plana razvoja.

Uvid u proces izrade Plana razvoja Grada Rijeka 2021.-2027. dostupan je na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Analitička podloga

Tijekom pripreme prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027., u svrhu utvrđivanja izazova i potreba, odnosno vizija i prilika za razvoj Rijeke su analitičke podloge, koje analiziraju statističke podatke o:

  • društvu (demografija; društvena infrastruktura i obrazovanje; zdravstvo, socijalna skrb i socijalno uključivanje);
  • gospodarstvu (opća gospodarska kretanja; tržište rada; poslovno okruženje; turizam i kultura)
  • urbanom okruženju (kvaliteta urbanog okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima; primarna infrastruktura, infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost; okvir upravljanja razvojem).

Osnovne razvojne postavke

Razvoj Rijeke u novom desetljeću promišljamo polazeći od pojednostavljenog “modela krafne”, tj. tzv. “Doughnut economy”. “Model krafne” metaforički postavlja razvoj gospodarstva između unutarnjeg prstena koji određuje minimum potreban za dobar život, a proizlazi iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja – od hrane i čiste vode do određenog nivoa smještaja, sanitarne zaštite, energije, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti i prihoda, te vanjske okoline krafne koji predstavlja ekološki strop koji su odredili znanstvenici, i koji predstavlja planetarne granice sustava preko kojih ljudska vrsta ne bi smjela prijeći, a sa svrhom očuvanja klime, tla, oceana, ozonskog omotača i biološke raznolikosti.

Oblikovanje razvoja grada u granicama između ekološkog stropa i osnovnih potreba pojedinca primijenjen je kao smjer kroz koji su sagledani osnovni globalni izazovi razvoju grada. Iz analize stanja razvidni su sljedeći ključni pokretački izazovi na globalnoj razini s kojima se Rijeka susreće:

  • Demografske promjene koje zahvaćaju cijelu Europu. Rijeka se suočava s depopulacijom i starenjem stanovništva, kao i cijela Hrvatska. No, u tom izazovu vidljiva je prilika u privlačenju radno aktivnog, visokoobrazovanog stanovništva iz drugih dijelova Hrvatske i šire. Za Rijeku to znači da mora biti još bolje mjesto za život, kako polazeći od povoljnog geografskog položaja, tako i zahvaljujući izvrsnim gradskim uslugama, kulturi, obrazovanju, zdravlju i stanovanju.
  • Digitalizacija i globalizacija za Rijeku su značile izraziti pad velikih industrija iz 19. i 20. stoljeća, industrija koje su bile temelj ne samo riječkoga gospodarskog života, nego i temelj cjelokupnog grada. Rijeka, međutim, već u proteklom desetljeću pokazuje da zna biti grad za post-industrijsko doba te da zna koristiti svoje nasljeđe na kreativan način. Upravo se u kreativnim i tehnološki inovativnim industrijama vidi budućnost našeg grada.
  • Klimatske promjene i nužnost održivog upravljanja resursima imperativ su s kojim se suočava cijeli svijet, ali za Rijeku su posebno značajne zbog njezinog položaja na obali, lučkog karaktera grada, kao i izrazito ograničenog prostora kao jednog od ključnih polazišta razvoja. Rijeka je već počela promišljati svoj prostorni i društveni razvoj polazeći od cirkularnog gospodarenja, ponovne namjene postojećih prostora i odgovornog korištenja onoga čime raspolaže. U datim uvjetima, rad na osuvremenjavanju komunalnih usluga i razvoju zelene infrastrukture u Rijeci doprinijet će ne samo boljem stanju okoliša, nego i kvaliteti života i privlačnosti grada za život.

Nova vizija i strateški ciljevi

Nova vizija grada Rijeke glasi:

Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad

Osnovna načela razvoja Grada čine temelj nove vizije te predstavljaju polazišnu osnovu gradske uprave u nastojanju da Rijeka u nadolazećem periodu održi poziciju pametnog grada te ju dodatno ojača, a usporedno svoj razvoj temelji na otvorenosti prema zajednici i otpornosti grada prema klimatskim, gospodarskim, demografskim i ostalim izazovima s kojima će se u budućem periodu susresti.

Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz  suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
Specifični ciljevi 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva
1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život
1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine

 

Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
Specifični ciljevi 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobi novih industrija(H)
2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija (H)
2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu (H)

 

Strateški cilj 3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom
Specifični ciljevi 3.1. Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom
3.2. Čist, učinkovit i pristupačan javni prijevoz u gradu (H)
3.3. Razvoj urbanog prometnog sustava i mobilnost (H)
3.4. Razvoj ICT infrastrukture u gradu(H)

 

Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana
Specifični ciljevi 4.1.Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga (H)
4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana
4.3.  Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan s cijelom regijom

 

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom” koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Za sve strateške ciljeve definirane su određene mjere, aktivnosti, odnosno projekti koje je potrebno pokrenuti kako bi se navedeni ciljevi ostvarili.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge Plana i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Plan bio u konačnici što kvalitetnije formiran.

Smatrate li da su kvalitetno prepoznati izazovi i potrebe, odnosno vizija i prilike za razvoj Rijeke u narednom periodu?

Slažete li se s prijedlogom ključnih projekata i aktivnosti za postizanje željenog smjera razvoja?