Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača.

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019/2020. godinu.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. svibnja 2019.

Na stranici e-konzultacija možete proučiti cjeloviti Nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti te putem online obrasca komentirati predloženi dokument, sugerirati poboljšanja, izmjene, dopune.

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece predškolske dobi, djelatnici ustanova Dječji vrtić Rijeka, More i Sušak, vlasnici i zaposlenici privatnih vrtića, odnosno vrtića drugih osnivača.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ciljevi donošenja Programa javnih potreba

  • stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu,
  • sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke,
  • stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda,
  • osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama.

Zakonski okvir

Grad Rijeka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)  ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, utvrđuje se u skladu sa Zakonom i pripadajućim podzakonskim propisima. Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtić, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika manjina, te program predškole.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, sukladno Zakonu,  Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) kojom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje ju svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Grad Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Program javnih potreba putem kojeg nastoji zadovoljiti potrebe u predškolskoj djelatnosti na području grada Rijeke. Svake se godine o predloženom Programu provodi i Savjetovanje s javnošću na koje ste i ove godine pozvani uključiti se.