Gradsko vijeće Grada Rijeke na 29. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu.

Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu iznosi 948.200.000 kuna što predstavlja povećanje za 24,0 mil. kuna odnosno za 2,6% u odnosu na iznos proračuna za 2016. godinu.

Projekcije za iduće dvije godine 2018. i 2019. nastavljaju trend rasta i veće su u odnosu na predloženi proračun za 2017. godinu.
Projekcija proračuna za 2018. godinu iznosi 979.000.000 kuna što je rast od 3,3% u odnosu na proračun 2017. godine. Projekcija za 2019. godinu iznosi 966.800.000 kuna i pada za 1,2% u odnosu na 2018., ali je veća u odnosu na proračun za 2017.

Ukupni prihodi i primici za 2017. godinu iznose 948.233.756 kuna što predstavlja povećanje za 3,0% ili za 27,2 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu na što najveći utjecaj ima planirano kreditno zaduženje za gradnju dječjih vrtića Morčić i Đurđice u 2017. godini.
Ukupni prihodi i primici proračuna u 2018. godini iznose 979.400.000 kuna, a u 2019. godini iznose 967.200.000 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2017. godini iznose 948.200.000 kuna.
Rashodi proračuna u 2018. godini iznose 979.000.000 kuna, a u 2019. godini iznose 966.800.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2017.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

1. UKUPNI PRIHODI

898.138.926

2. PRIMICI OD FIANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.094.830

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

1. UKUPNI RASHODI

906.445.900

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

41.754.100

RAZLIKA (A-B)

33.756

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-33.756

Višak sredstava – proračunski korisnici

510.544

Manjak sredstava – proračunski korisnici

544.300

RAZLIKA (A-B+C)

0

 

Struktura proračuna razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika:

Red. br.

Opis

Proračun za 2017.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

Proračunski prihodi

825.269.926

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

122.963.830

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

Proračunski prihodi

824.725.626

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

123.474.374

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-33.756

Višak sredstava – proračunski korisnici

510.544

Manjak sredstava – proračunski korisnici

544.300

RAZLIKA (A-B+C)

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.      

Opis

Proračun za 2017.

1. PRIHODI POSLOVANJA

819.514.747

Prihodi od poreza

372.099.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

77.412.883

Prihodi od imovine

131.568.765

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

204.014.684

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

14.824.368

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

14.595.047

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

78.624.179

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

22.812.500

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

55.811.679

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.094.830

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

 

Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:

Red. br.      

Opis

Proračun za 2017.

1. PRIHODI POSLOVANJA

819.514.747

Proračunski prihodi

735.659.346

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

83.855.401

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

78.624.179

Proračunski prihodi

78.515.750

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

108.429

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.094.830

Proračunski prihodi

11.094.830

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

39.000.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

948.233.756

 

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:

Red. br.      

Opis

Proračun za 2017.

1. PRIHODI POSLOVANJA

83.855.401

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

13.133.077

Prihodi od imovine

49.025

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

52.279.484

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

13.301.768

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.000.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

92.047

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

108.429

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

39.000.000

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

122.963.830

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2017.

1. RASHODI POSLOVANJA

699.252.291

Rashodi za zaposlene

226.257.525

Materijalni rashodi

301.434.526

Financijski rashodi

23.048.190

Subvencije

31.224.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna

2.595.000

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.471.000

Ostali rashodi

82.221.750

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

207.193.609

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

57.362.830

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

89.192.484

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

30.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

60.608.295

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

41.754.100

  UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

 

Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:

Red. br.

Opis

Proračun za 2017.

1. RASHODI POSLOVANJA

699.252.291

Proračunski prihodi

619.398.801

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

79.853.490

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

207.193.609

Proračunski prihodi

165.610.225

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

41.583.384

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

41.754.100

Proračunski prihodi

39.716.600

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

2.037.500

  UKUPNI RASHODI I IZDACI

948.200.000

 

Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:

Red. br.

Opis

Proračun za 2017.

1. RASHODI POSLOVANJA

79.853.490

Rashodi za zaposlene

619.398.801

Materijalni rashodi

79.853.490

Financijski rashodi

355.638

Ostali rashodi

20.800

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

41.583.384

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

2.037.500

  SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI

123.474.374

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2017.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

17.873.330

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

214.518.800

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

12.341.500

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

175.905.226

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

58.467.500

6. Odjel gradske uprave za kulturu

131.593.025

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

90.416.000

8. Odjel gradske uprave za financije

83.369.154

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

44.717.000

10. Ured Grada

14.105.000

11. Zavod za informatičku djelatnost

14.363.600

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

200.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

90.329.865

UKUPNO

948.200.000

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 14/16 .