Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Izvješće o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2013., kao i čitav niz odluka kojima se utvrđuju iznosi i uređuju prava koja Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima. Za provedbu tih mjera protekle godine utrošeno je preko 30 milijuna kuna, odnosno 2.919,52 kuna po korisniku, po čemu je, u usporedbi s drugim gradovima, Rijeka daleko iznad državnog cenzusa i prosjeka.

Provedba mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi 
Izvješće o provedbi mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, naglasivši da Grad Rijeka sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi socijalno ugroženim građanima koji primaju pomoć za uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb Rijeka, omogućuje ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja i odvoz smeća) i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji.

Socijalni program Grada Rijeke daleko iznad državnog cenzusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo na podmirenje troškova stanovanja prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi podrazumijeva 50 postotno podmirenje troškova zaštićene najamnine za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe i slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, podmirenje troškova tzv. podstanarine u iznosu od 500 kn za jednočlana kućanstva do 750 kn mjesečno za kućanstva s više članova, podmirenje troškova električne energije u iznosu od 100 do 200 kn mjesečno ovisno o broju članova kućanstva, podmirenje troškova vode do 5m3 mjesečno po članu kućanstva i odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m3 mjesečno po članu kućanstva i 50 posto iznosa računa centralnoga grijanja u sezoni grijanja.
Pojedina prava ili drugi oblici pomoći poput novčane pomoći za umirovljenike, osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke. Riječ je o kućanstvima s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određenim kategorijama stradalnika rata, teško bolesnim osobama, osobama s invaliditetom i darivateljima krvi te primateljima dječjeg doplatka.

Tijekom 2013. godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno 10.292 korisnika. Među korisnicima, 10 % je onih kojima je Grad dužan osigurati podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 90% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po čemu je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj. Korisnici socijalne skrbi koju osigurava Grada Rijeke ostvarili su ukupno 17.964 prava na različite oblike pomoći, pa je u prosjeku svaki korisnik ostvario gotovo dva prava. Ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 30.047.707,88 kuna, odnosno 2.919,52 kuna po korisniku, od čega je 888.222,28 kuna utrošeno na teret proračuna gradskih komunalnih društava, 710.600,00 kuna iz županijskog proračuna, te 28.448.885,60 kuna iz gradskog proračuna.
Za pomoć vezanu uz odgoj i obrazovanje djece i mladih, Grad Rijeka je putem Socijalnog programa Grada Rijeke osigurao ukupno 10.566.000,00 kn, odnosno 3.225,27 kn po djetetu/mladoj osobi iz socijalno ugrožene obitelji.

Filipovic, Perhat, SusanjMjere iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke nastavljaju se i u 2014., pa će se primjerice roditeljima za svako dijete rođeno u ovoj godini dodijeliti novčana potpora za opremu novorođenčeta u visini od 1.000,00 kuna jednokratno. Građanima grada Rijeke koji to pravo ostvare temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grad Rijeka u 2014. godini financirat će troškove centralnog grijanja u visini 50% iznosa mjesečnih troškova centralnog grijanja u razdoblju isporučivanja toplinske energije, sufinancirat će se i troškovi opskrbe električnom energijom i to samcu u iznosu od 100,00 kuna, dvočlanoj obitelji u iznosu od 110,00 kuna, tročlanoj obitelji u iznosu od 130,00 kuna, četveročlanoj obitelji u iznosu od 200,00 kuna, a obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 200,00 kuna.

Nadalje, utvrđeno je pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Troškove boravka za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet podmirivat će Grad Rijeka u 100% iznosu, a za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu mjesečna cijena boravka u jaslicama i vrtićima umanjit će se u iznosu od 30% pune mjesečne cijene.

Utvrđena je i visina mjesečnog novčanog iznosa namijenjenog za osobne potrebe korisnika smještenih u Psihijatrijsku bolnicu Lopača, temeljem rješenja Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u 2014. godini, u iznosu od 500,00 kuna.

Jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka je pravo na novčanu pomoć za umirovljenike, koje može ostvariti umirovljenik sa prebivalištem na području grada, pod uvjetom da mu mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna mjesečno. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici su razvrstani u dvije skupine: umirovljenici I. skupine čija mirovina iznosi 1000,00 kuna mjesečno ili manje i umirovljenici II. skupine čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna.
Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna, dok umirovljenici II. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2014. godini iznose 3.000.000,00 kuna.
Kako bi se zaštitio životni standard starijih osoba i ove godine će iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu za građane starije od 65 godina s prihodima nižim od 2.000,00 kuna mjesečno, u visini od 30,00 kuna, podmirit iz Proračuna Grada Rijeke.

Susanj, SararJavni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva
Kako je već krajem prošle godine bilo najavljeno, prateći pozitivan trend Ministarstva kulture, a s ciljem poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, Grad Rijeka prvi u Hrvatskoj uvodi potporu za poticanje književnog stvaralaštva koja će se dodjeljivati putem javnog poziva. Kako je pojasnio pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, riječko književno stvaralaštvo je u istoj situaciji kao i hrvatsko, samo na lokalnoj razini te nikada nije bilo direktno poticano novčanim iznosom nego je uvijek bio potican krajnji proizvod književnog stvaralaštva, a to je knjiga. Kako bi odgovorili na potrebe razvoja riječke književnog stvaralaštva, Odjel za kulturu je odlučio u 2014. godini krenuti s pilot projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.
Za taj pilot program u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu predviđen je iznos od 45.000,00 kuna. Pristigle prijave procjenjivat će Kulturno vijeće Grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost koje će, s obzirom na kvalitetu pristiglih prijava procijeniti hoće li dodijeliti polugodišnju potporu ili će na mjesto nje dodijeliti dvije tromjesečne potpore. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva raspisivat će se svake godine u siječnju i bit će otvoren mjesec dana od dana raspisivanja poziva.

16. kolegij gradonacelnikaProvođenje projekta “Moja Rijeka” u 5. i 6. razredima te uvođenje projekta u 7. i 8. razrede osnovnih škola koje nastavu provode na talijanskom jeziku
Uspješni riječki projekt “Moja Rijeka“ putem kojeg se djeca riječkih osnovnih škola mogu šire upoznati s poviješću svog grada provodi se i u 5. i 6. razredima talijanskih osnovnih škola. Za tu svrhu tiskan je i priručnik na talijanskom jeziku kako bi učenici mogli steći široka znanja o svome gradu koristeći se svojim materinjim jezikom. Trenutno su u provođenje Programa uključene tri osnovne škole koje nastavu provode na talijanskom jeziku. Kako bi ovi učenici mogli u narednim godinama nastaviti pohađati nastavu Programa i u 7. i 8. razredima, novi Priručnik će se također prevesti na talijanski jezik.

Na kolegiju je prihvaćen Zaključak o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za 2014. godinu. U svrhu sufinanciranja organizacije kino predstave matineje za mlade i djecu Rome Udruga mladih Roma, sufinancirat će se u ukupnom iznosu od 1.200,00 kuna, Savez izviđača Rijeke sufinancirat će se iznosom od 2.000,00 kuna za sudjelovanje operativnih voditelja Saveza izviđača Rijeke na seminaru u Selcu od 31. siječnja do 2. veljače 2014. godine, a Hrvatsko-austrijsko društvo iz Rijeke će za organizaciju okruglog stola na temu “Samouprava potiče gospodarski razvoj – primjer riječke samouprave u doba Austro-ugarske monarhije” u Rijeci i Grazu biti sufinancirano iznosom od 2.000,00 kuna.