Socijalni program Grada Rijeke posebnu pažnju posvećuje jednoj od najosjetljivijih  kategorija u društvu, djeci i mladima, među ostalim i kako bi se pokušalo spriječiti da ih loša materijalna situacija njihovih obitelji zaustavi u ostvarenju potencijala koje imaju.

Riječki socijalni program specifičan je u našoj državi jer nudi znatno veću razinu zaštite socijalno ugroženih građana od onog što je propisano zakonom. Naime, zakon nalaže tek podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji za najugroženije kategorije građana dok socijalni program Grada Rijeke nudi čak 22 različita oblika pomoći koje može koristiti bitno veći broj socijalno ugroženih građana no što je propisano zakonom, sve s ciljem ostvarenja višeg standarda njihove zaštite.

Ove godine ta prava ostvaruje preko 5000 korisnika iz oko 4000 kućanstava.

Uz to, socijalni program Grada Rijeke posebnu pažnju posvećuje jednoj od najosjetljivijih kategorija u društvu, djeci i mladima, među ostalim i kako bi se pokušalo spriječiti da ih loša materijalna situacija njihovih obitelji zaustavi u ostvarenju potencijala koje imaju.

Trenutno socijalni program Grada Rijeke obuhvaća 1.622 djeteta i mlade osobe iz socijalno ugroženih obitelji, a za različite oblike pomoći djeci utrošit će preko 6 milijuna kuna, među ostalim i za prehranu djece u školama. Tako je prošlog mjeseca pravo na besplatnu marendu ostvarilo 845 učenika, a pravo na besplatan ručak i užinu u cjelodnevnom/produženom boravku 414 učenika.

Tu je i čitav niz drugih pomoći za djecu i mlade.

Pomoći za djecu i mlade su:

  • Novčana potpora za novorođenče: uz jednokratnu potporu za opremu novorođenčeta u iznosu od 1500 kuna za prvorođeno dijete, 2000 kuna za drugorođeno dijete te 3000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete, Grad Rijeka želi dobrodošlicu svim svojim najmlađim sugrađanima (dijete i barem jedan roditelj trebaju imati prebivalište ili stalni boravak na području Rijeke).
  • Poklon-bon za opremu novorođenčeta: uz navedene potpore za opremu novorođenčeta, Grad Rijeka socijalno ugroženim roditeljima novorođenčadi dodjeljuje i jednokratan poklon-bon u iznosu od dvije tisuće kuna. Poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta može se dobiti do navršene godine dana djeteta i koristiti u trgovinama s kojima Grad ima sklopljen godišnji ugovor.
  • Besplatna prilagođena hrana za dojenče: Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima u nabavi prilagođenog (zamjenskog) mlijeka za dojenče. Preporuku za ovaj oblik pomoći daju pedijatar i patronažna medicinska sestra Doma zdravlja PGŽ-a ako procijene da majka ne može dojiti zbog teže bolesti ili nedostatka mlijeka. Hrana koja dojenčetu osigurava optimalan rast i razvoj preuzima se mjesečno do navršenih godinu dana djeteta osobno u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a.
  • Podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima: Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovita programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.
  • Podmirenje troškova marende u osnovnoj školi i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku: Grad Rijeka tijekom cijele školske godine u cijelosti podmiruje troškove organizirane marende u osnovnim školama te obroka u produženom i cjelodnevnom boravku socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.
  • Poklon-bon za knjige za osnovnu školu: Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole poklon-bon za nabavu knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 750 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji kućanstvo ili dijete zadovoljava. Školske knjige u vrijednosti poklon-bona mogu se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen ugovor.
  • Novčana pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima – Grad Rijeka jednom godišnje dodjeljuje novčanu pomoć od tisuću kuna određenim socijalno ugroženim kategorijama redovitih učenika srednje škole i studenata.
  • Podmirenje troškova javnog prijevoza – Socijalno ugroženim redovitim učenicima srednje škole i studentima Grad u potpunosti podmiruje troškove prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza ovisi o adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa. Djeci koja pripadaju određenim kategorijama stradalnika rata ili osoba s oštećenjem organizma u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.