Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada. Porez na potrošnju prihod je gradskog proračuna.

Visina poreza na potrošnju: 1,5 %

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne, aromatizirane i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost i plaća se po stopi od 1,5%.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, koji mogu dostaviti u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka ili jednostavnije, brže i efikasnije putem on line obrasca. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porezni obveznik dužan je Gradu – Upravnom odjelu za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/1932/2042/20 i 114/22).

Porez na potrošnju propisan je Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16114/22 i 114/23) te Odlukom o porezima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 17/23).

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 260,00 do 3310,00 eura, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.

Obrasci