Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 14. rujna 2020. godine Uputu o provođenju mjera naplate prihoda Grada Rijeke.

Na temelju članka 95. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), a u svezi članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18), gradonačelnik Grada Rijeke donio je 14. rujna 2020. godine Uputu o provođenju mjera naplate prihoda Grada Rijeke.

Uputom se uređuju uvjeti, kriteriji, postupci i mjere naplate dospjelih a neplaćenih
proračunskih prihoda za koje odjeli gradske uprave Grada Rijeke provode obračun zaduženja i naplatu, otpis potraživanja, obročnu otplatu i otpust duga, isknjiženje više uplaćenih prihoda te evidentiranje, izvještavanje i praćenje naplate (u daljnjem tekstu: poslovi naplate).