Operativni program Konkurentnost i kohezija

Grad Rijeka je kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao ITU posredničko tijelo – Direkciju za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13. travnja 2017. godine, utvrđene su uloge Ministarstva kao Upravljačkog tijela i posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđene i obveze ITU PT-a.

Kako je dio funkcija u sustavu time spušten na razinu gradova koji će obavljati poslove ITU PT-a, potpisivanjem ovog Sporazuma učinjen je prvi korak u decentralizaciji sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radnja mjesta“ u Republici Hrvatskoj.

Potpisivanjem Sporazuma, ITU PT je postao nositelj provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava, u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2004.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve.

Između ostaloga, zadaća je ITU PT-a utvrditi i usuglasiti konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka te pristupiti potpisivanju dodatka Sporazumu – ITU provedbenog plana.

ITU posredničko tijelo – Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem korisnik je Tehničke pomoći  u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv projekta: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0002

Razdoblje provedbe projekta: 18. svibnja 2016. – 31. prosinca 2023.

Kratki opis projekta: Dodjelom bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10-Tehnička pomoć osigurati će se učinkovita provedba u Gradu Rijeci, kao središtu urbanog područja na kojem se provodi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. Sufinanciranjem plaća, opreme djelatnika koji će obavljati poslove ITU PT-a, njihovim educiranjem i usavršavanjem na temu ESI fondova do 2023. Grad Rijeka će uspješno vlastitim financijskim i administrativnim sredstvima osigurati održivost projekta te podizanje kapaciteta za mogućnost proširenja Urbane aglomeracije Rijeka i provedbu ITU mehanizma.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta: Predviđenim korištenjem bespovratnih sredstava iz tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, provedbeno tijelo za područje Urbane aglomeracije Rijeka će osigurati i omogućiti da se osiguravanjem sredstava za troškove osoblja i edukacija zadrže i osnaže postojeći i novi ljudski kapaciteti te da se omogući održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama. Sredstva namijenjena za promidžbene mjere sadržavati će informacije namijenjene širokoj javnosti o EU sredstvima kojima se sufinancira projekt.

Proračun:

  • Ukupan iznos projekta: 15.025.000,00 kn
  • Iznos sufinanciran od strane EU: 12.771.250,00 kn (85%)

Program iz kojeg se sufinancira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Kontakt osoba za više informacija:
Irena Vukoša – Viša stručna suradnica za praćenje provedbe ITU mehanizma – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju  i gospodarenje zemljištem-Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)
e-mail: irena.vukosa@rijeka.hr

Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja koja obnašaju gradovi – središta urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja – uvedena su temeljem sljedećih dokumenata:

  • Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ 147/14, 123/17) i
  • Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak)