Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke u 2010. godini u iznosu od 867,9 milijuna kuna. Planiran u skladu s općom gospodarskom situacijom, proračun zadržava razinu izdvajanja za investicije i usluge građanima, uz povećanje sredstava za socijalni program. Uz niz drugih odluka, usvojeni su i programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi.

Predstavljajući prijedlog proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je proračun planiran oprezno, uvažavajući loše gospodarsko stanje i smjernice Vlade.
“Prihode od poreza planirali smo po stopi koje je preporučilo Ministarstvo financija, iako smatram da su procjene optimistične,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako su značajke proračuna smanjenje rashoda za zaposlene za 5% i materijalnih rashoda za 6,3%, uz istodobno povećanje naknada građanima i kućanstvima za 3%. Proračun za 2010. godinu karakterizira i činjenica što je čak 30% proračuna, odnosno 250,1 milijuna kuna, namijenjeno kapitalnim investicijama.

Tako će se iz kapitalnih prihoda financirati otkup zemljišta za projekt Gomila (1,9 mil kuna), za poticanu stanogradnju (8,7 mil kn), KBC na Trsatu (4,4 mil kn), Preluk (4,9 mil kn) i druge lokacije, a kod rashoda za kupnju, gradnju objekata i izradu objekata izdvojit će se 6,9 milijuna kuna za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, zatim 6,5 milijuna kuna za ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu ili pak 6,5 milijuna kuna izgradnju komunalne infrastrukture za stanove na Rujevici.
Velik dio projekata realizirat će se u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke, a prilikom provedbe projekata pokušat će se, uvažavajući ekonomsku krizu i ograničena sredstva, uvažiti redoslijed provedbe projekata koju su predložili građani putem ankete provedene na web-stranicama gradonačelnika. Građani su prioritetnim ocijenili izgradnju autobusnog kolodvora i nove zgrade gradske knjižnice, a slijedi izgradnja kanalizacijske mreže u rubnim dijelovima grada, nastavak izgradnje plinske mreže te nastavak uređenja starog grada, a najmanje prioritetnim smatraju izgradnju novog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

7. sjednica Gradskog vijeća

Proračun za 2010. godinu iznosi 867,9 milijuna kuna

Oporba suzdržana kod izglasavanja proračuna

Protiv ovako predloženog proračuna nije glasao nitko, ali je oporba bila suzdržana. U ime kluba vijećnika HDZ-a Vesna Buterin istaknula je kako proračun smatraju nerealnim, nerazvojnim i nepoduzetničkim, naglasivši kako bi ga realno trebalo umanjiti za dodatnih 50 milijuna kuna. Naglasila je kako sredstva nisu strateški dobro raspoređena, budući da priprema kapitalnih projekata predugo traje i preskupa je, pa je tako u Autobusni kolodvor do sada uloženo 52 milijuna kuna, a u Gomilu 6,8 milijuna kuna, a građani od tih projekata još uvijek nemaju koristi. Vijećnica HDZ-a Tomislava Zečević-Pedić upitala je kada će Rijeka pristupiti prilagodbi Dječjeg vrtića Rijeka novim pedagoškim standardima, koji predviđaju najviše 600 djece za postojeću ustanovu.
U ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSLS-HSS-ARS-SDA Ljiljana Mihić istaknula je kako podržavaju prijedlog proračuna, kojim se Riječanima poručuje da će Grad učiniti sve da se zadrži dostojna kvaliteta u svim sferama života.

Danko Švorinić (Lista za Rijeku) ocijenio je kako nedostaje sveobuhvatnija analiza ušteda i efikasnosti gradske uprave te je, između ostaloga, procijenio kako bi se mogli smanjiti troškovi KD-a Autotrolej, kojeg grad godišnje subvencionira s 28 milijuna kuna. U ime kluba PGS-a Nikola Ivaniš istaknuo je kako neće glasati za proračun, jer se u proračunu nedovoljno polaže pažnja na stvaranje uvjeta za obnovu gospodarstva i industrije, ujedno ocijenivši kako je za Grad Rijeku bazen za skokove u vodu, koji se trenutno gradi na Kantridi, nepotreban i preskup.

Odgovarajući na primjedbe oporbe, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako svi objekti, da bi bili u funkciji građana i vraćali sredstva u proračun moraju biti dobro pripremljeni, u prvom redu riješeni svi imovinsko-pravni problemi, na što često utječe i složen postupak izvlaštenja. Gradonačelnik je istaknuo kako se slaže s prijedlogom novih pedagoških standarda, no smatra kako bi njihovu primjenu nadležni ministar zbog prevelikih izdvajanja morao odgoditi. Naglasio je kako se Autotrojel mora subvencionirati ako želimo građanima dostupan javni gradski prijevoz te napomenuo kako će bazen za skokove u vodu dodatno povećati standard bavljenja vodenim sportovima i rekreaciju Riječana.

Iduće godine, umjesto poklon-bona, umirovljenicima božićnica

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je amandman HSU-a da se iduće godine najugroženijoj skupini umirovljenika za božićno-novogodišnje blagdane, umjesto poklon-bona, isplati božićnica. Kriteriji i iznosi božićnice sukladno mogućnostima proračuna donijet će se do kraja rujna 2010. godine.

Prihvaćen je i jedan od amandmana HDZ-a, pa je u proračunu osigurano 198 tisuća kuna za subvenciju deficitarnih zanimanja (socijalni radnik, logoped i sl.), a ta su sredstva osigurana iz planiranih sredstava za investicijsko ulaganje u poslovni prostor i sufinanciranje održavanje zgrada u mješovitom vlasništvu.

Programi u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi

Gradskom vijeće prihvatilo je i niz prijedloga programa vezanih uz raspodjelu proračunskih sredstava, između ostaloga i programe javnih potreba. Za provedbu programa javnih potreba u kulturi osigurano je 12,1 milijuna kuna, javne potrebe u sportu financirat će se s 19,5 milijuna kuna, a u tehničkoj kulturi s 2,96 milijuna kuna.

Raspravljajujći o programu javnih potreba u kulturi, Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je kako je glavna zamjerka prijedlogu što nisu poštivani prijedlozi kulturnih vijeća. Tomislavu Zečević-Pedić (HDZ) zanimalo je po kojim kriterijima je jednoj udruzi za tri programa osigurano 90.000 kn, a drugoj za tri programa 48.000 kn, istaknuvši kako se radi o prevelikom nesrazmjeru u financiranju. Vijećnike oporbe je zanimalo zašto će na proslavi Nove godine u Rijeci nastupiti upravo Bajaga.
Gradonačelnik Obesnel je istaknuo kako su Kulturna vijeća samo savjetodavna tijela, dok konačnu odluku i korekcije donosi gradonačelnik, procjenjujući da su neki od programa, koje kulturna vijeća nisu usvojila, od posebne važnosti za Grad Rijeku. Istaknuo je kako njegovim intervencijama nisu oduzimana sredstva predviđena za druge kandidate, već su osigurana dodatna sedstva za realzaciju projekata.
“Neke manifestacije, kao što su Festival malih scena, Hartera ili Riječke ljetne noći, postale su dio riječkog identiteta, i uvijek ću se zalagati za njihovo financiranje, bez obzira na stav kulturnih vijeća,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako je nesrazmjer u osiguranim sredstvima i broju programa ovisi o duljini programa, koji se ne može vidjeti iz naziva programa u prijedlogu programa javnih potreba u kulturi.

Odgovarajući na pitanje o nastupu Bajage, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako mu nije jasno zašto neke ljude to tišti.
“Radi se o glazbeniku koji je 80-ih godina proteklog stoljeća proglašen najboljem glabezniku na području bivše države, a ovih dana održava koncete diljem Hrvatske. Mislim da se manipulira nekim njegovim nastupima ali znam da je nastupao na brojnim antimiloševićevskim koncertima. Mislim da Rijeka, koja se diči svojom otvorenošću, multikulturalnošću i multietičnošću, nije zaslužila ksenofobične ispade kojih smo svjedoci,” kazao je Obersnel.

Predstavljajući prijedlog programa javnih potreba u sportu, tajnica Riječkog sportskog saveza Verica Mance istaknula je kako se Skupština, koju čine predstavnici klubova, jednoglasno složila s programom, iako su ukupna sredstva smanjena u odnosu na proteklu godinu. Napomnula je kako su smanjena sredstva i za školske sportske programe, budući da se umjesto cjelogodišnjih natjecanja, uvedena klub-natjecanja, kako bi se smanjilo opterećenje djece. Naime, 80% djece školslih klubovima članovi su sportskih klubova, a natjecanja školskih klubova često su se poklapala s natjecanjima matičnih klubova.