Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je na konferenciji za medije najavio kompenzacijske mjere koje Grad Rijeka planira donijeti kao odgovor na novi krug Vladinih poreznih reformi.

O odgovoru Grada Rijeke na poreznu reformu te drugim aktualnim temama gradonačelnik Filipović je govorio na prvoj u nizu konferencija koje ću održavati umjesto do sada uobičajenog Kolegija gradonačelnika. Ovisno o temama, uz gradonačelnika i njegove zamjenike, na konferencijama za medije bit će i drugi suradnici. Tako je na ovoj konferenciji za novinare, uz gradonačelnika, prisustvovala i Tajana Jukić Neznanović, viša savjetnica – specijalistica za održivi razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte.

Gradonačelnik se u prvom redu osvrnuo na porezne izmjene kao posljedice novih zakonskih promjena, odnosno na kompenzacijske mjere koje jedinicama lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Rijeke, stoje na raspolaganju.

Naime, u sklopu novog kruga porezne reforme od 2024. godine, Sabor je 28. rujna izglasao izmjene poreznih zakona koje trenutno još nisu objavljene u Narodnim novinama, a to su Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima.

Zakonom je povećan iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura, povećani su iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu te za invalidnost, a doći će i do povećanje iznosa mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200,00 eura, odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400,00 eura.

„Najznačajnija promjena u navedenim zakonima odnosi se na ukidanje prireza porezu na dohodak što će imati značajan utjecaj na porezne prihode jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Rijeke. Ove izmjene značajno smanjuju prihode od poreza i prireza na dohodak koji su najznačajniji izvori prihoda lokalnih jedinica i čine gotovo 50% njihovih prihoda poslovanja“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnikova konferencija za novinare

Gradonačelnikova konferencija za novinare

Ukidanjem prireza Grad Rijeka bi, bez kompenzacijskih mjera, izgubio 12 milijuna eura

Kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio značajan gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, gradovima i općinama je omogućeno da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stopa poreza na dohodak u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke.
„Moram reći da i do sada jedinicama lokalne samouprave bila ostavljena sloboda da donose stope prireza, jer prirez nije ništa drugo nego odlučivanje na lokalnom nivou. Stopa prireza na dohodak je 2021. iznosila 15%, 2023. iznosi 13%, a da nije ovog novog zakona, 2025. godine stopa poreza bi bila smanjena na 10%, što je bilo i dio mog predizbornog programa. Prirez je najsocijalniji od svih poreza, budući da više plaća onaj s višim prihodima, a manje onaj s manjim primanjima i u tom segmentu možemo reći da ova porezna reforma više pogoduje onima s višim primanjima, jer ukidanjem prireza oni dobivaju najviše, pa će se tako premijer i guverner itekako na svojim plaćama osjetiti ove promjene, dok ih onaj dio ljudi koji nije bio obuhvaćen prirezom neće ni osjetiti“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik Filipović je podsjetio da je intencija postepenog smanjenja prireza bila povećanje osobnih dohodaka građana.
„No, ovoliko rezanje prireza praktički na nulu znači da će u proračunu Grada Rijeke, kako procjenjujemo, prihod od poreza biti manji za 12 milijuna eura“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Procjena je da bi zbog povećanja osobnog odbitka i povećanja porezne osnovice za obračun niže stope poreza na dohodak, prihodi od poreza na dohodak u Gradu Rijeci bili manji za oko 2,4 milijuna eura, a da bi zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, koji sada iznosi 13%, prihodi od prireza porezu na dohodak bili manji za 9,6 milijuna eura, što ukupno dovodi do smanjenja poreznih prihoda za oko 12 milijuna eura ili za 18% manje poreznih prihoda u odnosu na planirane porezne prihode u ovoj godini.

I uz kompenzacijske mjere Grad Rijeka izgubit će dio poreznih prihoda

„Radi se o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, odgoja, školstva, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja. To je porezni udar koji ne možemo nikako drugačije nego kompenzacijskim mjerama. S obzirom na to da se radi o značajnom gubitku u proračunu, predložit ću Gradskom vijeću donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke,  a prije toga odluka će ići u javno savjetovanje. Predložit ću da niža stopa poreza na dohodak iznosi 22,4% (zakonski maksimum je 23%), a viša stopa poreza na dohodak iznosi 33,6 (zakonski maksimum je 34,5%),“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Prijedlog novih stopa izračunat je način da su sadašnja niža stopa od 20% i viša stopa od 30% uvećane za 12% prireza koji bi Grad uveo u 2024. godini da nije bilo ove porezne reforme.

„Ovim kompenzacijskim mjerama doći će do određenog smanjenja prihoda, te je procjena da će i dalje nedostajati 4,6 milijuna eura, što bi eventualno moglo biti nadomješteno većom naplatom poreza na dohodak zbog daljnjeg povećanja plaća zaposlenih uvelike uvjetovanih inflatornih pritisaka“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući kako je prirez bio isključivi prihod grada, dok ćemo sada ovaj prihod od poreza na dohodak dijeliti sa PGŽ-om na način da Gradu Rijeci pripada udio od 76,9% naplaćenog poreza, a Primorsko-goranskoj županiji 23,1% sveukupno naplaćenog poreza.

Gradonačelnik Filipović je naglasio kako ne stoji teza da će se na račun izgubljenog prihoda od prireza smanjivati osobni dohoci građana, potkrijepivši svoje riječi primjerom.

Prema procjeni učinka navedenih izmjena na obračun plaće zaposlene osobe u Rijeci koja ima bruto plaću od 1.590,00 eura (prosječna bruto plaća RH za lipanj 2023.) i dvoje uzdržavane djece, razvidno  je da će se poreznom obvezniku i uz poreznu stopu od 22,4% povećati neto plaća na mjesečnoj razini za 31,05 eura, odnosno da će se na godišnjoj razini povećati za 372,60 eura.

Predlaže se povećavanje paušalnog poreza po krevetu na 199,08 eura

Druga odluka koju će gradonačelnik uputiti na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a potom i Gradskom vijeću, odnosi se na o izmjenu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke i to prvenstveno radi približavanja ovog poreznog davanja porezima koje plaćaju oni koji stanove iznajmljuju dugoročno odnosno kako se to popularno kaže – oni koji stanove iznajmljuju podstanarima, a ne turistima.

„Danas imamo situaciji da oni koji iznajmljuju dugoročno stanove, ako je prosječna cijena mjesečnog najma 500 ili 600 eura, godišnje plaćaju porez od oko 600-tinjak eura, dok prosječni apartman s tri kreveta na razini ovog paušala od 60 eura po krevetu plaća 180 eura godišnje, što smatramo nepravednim i smatramo da ovo treba promijeniti. Moj prijedlog Gradskom vijeću biti će da visina paušala za iznajmljivače po krevetu bude 199,08 eura, odnosno maksimum koji zakon predviđa“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši da će se sredstva uložiti u turističku promociju Rijeke, ali i organizaciju manifestacija, a onda i povećanje turističkih dolazaka i noćenja.

Izmjenama Odluke o porezima predlaže se povećanje poreza na kuće za odmor

Treći prijedlog koji će se uputiti na javno savjetovanje te Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje su izmjene Odluke o lokalnim porezima Grada Rijeke. Ovom se odlukom, osim ukidanja prireza porezu na dohodak, predlaže propisati da se porez na kuće za odmor na području grada Rijeke plaća u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Naime, izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji će se primjenjivati od 2024. godine, osim ukidanja prireza porezu na dohodak, povećana je i gornja granica za propisivanje poreza na kuće za odmor s 1,99 eura na 5,00 eura/m2 budući da se zakonski iznosi nisu mijenjali od 2001. godine.

„Idemo u smjeru da taj porez bude na maksimalnom iznosu koji dopušta zakon, upravo kako bi potakli dio naših sugrađana da se bavi dugoročnim najmom. Smatramo da cijene u dugoročnom najmu divljaju. Priuštivo stanovanje je nešto što potičemo ne samo u Gradu Rijeku, već i u drugim gradovima koji idu u tom smjeru i predlažu ovakva povećanja upravo iz razloga da bi dugoročni najam postao što je prihvatljiviji“, pojasnio je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako u Rijeci, iako ne u obimu kao u nekim drugim gradovima, dio grada pretvara u apartmane.

Raspisan natječaj za upravljanjem sortirnicom

Nakon što je 15. rujna objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na koje se nitko nije javio, a kojem su mogli pristupiti svi zainteresirani gospodarski subjekti i dati svoje  primjedbe i prijedloge, jučer je objavljen i natječaj za upravljanje postrojenjem za sortiranje na lokaciji Mihačeva Draga. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 7. studenog 2023. do 10:00 sati.

Treba reći i a je postupak za utvrđivanje modela odabira upravitelja sortirnice, kao i sastavljanje natječajne dokumentacije bio iznimno kompleksan, što potvrđuje i situacija u drugim gradovima koji su također izgradili sortirnice.
„Niti jedan grad koji je izgradio sortirnicu nije postrojenje stavio u funkciju, jer je onemogućena izravna dodjela obavljanja javne usluge, u ovom slučaju KD Čistoći da preuzme upravljanje sortirnicom, što mi se čini da nije baš najlogičnije, budući da se radi o projektu u koji su uložena značajna javna sredstva, bila ona lokalna ili europska“, kazao je gradonačelnik Filipović.

U tijeku javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima

Grad Rijeka objavio je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima, za što je gradskom proračunu osigurano 422.458,00 eura. Prijave na Javni poziv zaprimaju do 13. listopada 2023. godine do 16,00 sati. Gradonačelnik Filipović je pozivao poduzetnike da prouče natječaj i jave se na javi poziv te ostvare subvenciju Grada Rijeke koja maksimalno može iznositi 10 tisuća eura.

Novina ovogodišnjeg poziva je da poduzetnici koji su dvije godine za redom, odnosno u 2021. i 2022. godini, ostvarili pravo na subvenciju po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, ne mogu ostvariti pravo na subvenciju po ovom Javnom pozivu. Razlog ovog ograničenja je intencija da što veći broj poduzetnika ostvari subvenciju, a s obzirom na ograničena proračunska sredstva kao i kontinuirano povećanje broja prijava kroz godine.

Gradsko vijeće usvojilo izmjene Prostornog plana i GUP-a

Sljedeća tema o kojoj je gradonačelnik govorio jest izmjena prostorno planske dokumentacije Grada. Naime, Gradsko vijeće Grada Rijeke prošlog je tjedna jednoglasno usvojilo izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Rijeke, kao i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Naime, prostorni plan uređenja grada Rijeke donesen je 2003. godine, a Generalni urbanistički plan grada Rijeke 2007. godine, i do danas su mijenjani i dopunjavani nekoliko puta.

Radi o ciljanim i paralelnim izmjenama dvaju prostornih planova različitog ranga. Tijekom trajanja javne rasprave pristigli su prijedlozi i primjedbe, od kojih je dio prihvaćen i postao dio konačnih prijedloga planova. Izmjene ovih prostornih planova napravljene su s ciljem daljnjeg razvoja grada i urbanističkog uređenja.

Ovaj tjedan raspisivanje javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Viša savjetnica – specijalistica za održivi razvoj Tajana Jukić Neznanović najavila je kako će Grad Rijeka ovog tjedna raspisati javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Natječaj se će se raspisati ovaj tjedan, u petak 6. listopada, a prijave se zaprimaju od 9. do 23. listopada.

Predmet ovog Javnog poziva bit će dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za  troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Za provedbu ovog Javnog poziva namijene sredstva u iznosu 50.000,00 eura. Nepovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu pojedini prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Također, Grad Rijeka pripremio je Nacrt prijedloga odluke o donošenju stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za aglomeraciju HR Ri koji će uskoro biti upućen na savjetovanje s javnošću.

Složena izgradnja Stadiona Kantrida

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi gradnje Stadiona Kantrida, gradonačelnik Filipović je podsjetio kako Grad Rijeka ima suvlasnički udio u HNK Rijeci u visini od 30%, dok ostatak drži društvo Teanna Limited iz Londona.

„Kad govorimo o Kantridi, uvijek govorimo o emocijama, o povijesti nogometa na području Rijeke i šire, jer je HNK Rijeka puno više od kluba. Definitivno treba reći da projekt nove Kantride ne podrazumijeva samo novi stadion, već i izgradnju pratećih sadržaja. Za jedan dio pratećih sadržaja najvjerojatnije će trebati promijeniti prostorno-plansku dokumentaciju koja je u određenoj mjeri i sada prilagođena investiciji za novi stadion. No, sama isplativost investicije ovisi o popratnim sadržajima koji su vezani uz reguliranje statusa pomorskog dobra“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući:

„Intencije su takve da predstavnici kluba zajedno sa mnom kontaktiraju s mnogobrojnim investitorima koji su iskazali interes za gradnju, a još razgovaramo o modelima. Hoće li do toga doći ili ne, još je rano govoriti, no naše intencije su takve da Grad Rijeka bude uključen u samu realizaciju projekta, a samoj razini uključenosti Grada možemo pristupiti nakon razrede modela, jer to su značajna financijska sredstva i u ovom trenutku nisu osigurana u našim projekcijama proračuna za iduće razdoblje. Radi se o vrlo složenim aktivnostima i ne bih sada o detaljima“, kazao je gradonačelnik Filipović, naglašavajući da će javnost o svemu biti na vrijeme obavještena.