Gradonačelnik Obersnel uputio je na Gradsko vijeće prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu kojima se predlaže smanjenje visine proračuna za 55 milijuna kuna odnosno za 5,9%. Po novom prijedlogu Proračun će iznositi 885.765.000 kuna.

Uvod u gradonačelnikov kolegij bilo je Izvješće Državnog ureda za reviziju koje je nakon kontrole trošenja proračunskih sredstava u 2008. godini Gradu Rijeci i ove godine dalo uvjetno mišljenje.
Uvjetno mišljenje je u stvari pozitivno, što znači da su se sredstva proračuna trošila namjenski. Prema izvješću Grad Rijeka je svu javnu nabavu u prošloj godini proveo prema propisima, osim radova na proširenju javne rasvjete vrijednih 2,2 milijuna kuna, jer je taj posao izravno ugovoren s Energom, tvrtkom u većinskom gradskom vlasništvu. Državna revizija smatra također da novoizgrađeni objekt na Centralnom gradskom groblju Drenova vrijedan 38 milijuna kuna nije ispravno evidentiran u poslovnim knjigama.
„Revizija ne želi prihvatiti činjenicu da je javna rasvjeta komunalna djelatnost“, kazao je Obersnel, potvrdivši također da dio prihoda od komunalne naknade, naknade za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti i spomeničke rente u iznosu nije utrošen za zakonom propisane namjene, što je izravna posljedica loše zakonske regulative vezane uz namjensko trošenje. „Budući da se taj problem odnosi na sve jedinice lokalne samouprave, zatražili smo izmjenu zakona“, kazao je Obersnel. Gradonačelnik je Izvješće prihvatio i uputio na Gradsko vijeće, a s njime i očitovanje Državnoj reviziji vezano uz iznesene primjedbe.

9 gradonačelnikov kolegij rujan 2009.

Što se tiče izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, pored objektivno smanjenih prihoda, na ostvarenje prihoda Grada Rijeke utjecao je i Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije, donesen u ožujku. Te anti-recesijske mjere pomogle su gospodarstvenicima, ali su istovremeno utjecale na smanjenje planiranih prihoda od zakupnine, komunalne naknade i spomeničke rente. Bitan utjecaj na ostvarenje prihoda imao je pad prodaje nekretnina, koji je značajno utjecao i na prihode od poreza na promet nekretnina, što za posljedicu ima niže ostvarenje očekivanih prihoda u odnosu na plan za 2009. godinu.

Novi plan prihoda i primitaka napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine. Predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 24,6 mil. kuna, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 13,2 mil. kuna, kao i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 18,8 mil. kuna. Rebalansom za 2009. godinu predlaže se smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 55.625.700 kuna ili za 5,9%.
Gradonačelnik je kazao da je zbog smanjenja prihoda proračuna bilo potrebno izvršiti racionalizaciju rashoda po svim Odjelima gradske uprave i svesti ih u okvire novih proračunskih mogućnosti. Smanjenje rashoda izvršeno je na onim stavkama proračuna koje se ne odnose na realizaciju već započetih projekata, uz zadržavanje postojećih standarda i kvalitete programa u području odgoja i obrazovanja, socijalnih prava, kulture, sporta.

Mladen Vukelić, Ante Mađerić

Kako je pojasnio Obersnel, zbog potrebe štednje, plaće djelatnika gradske uprave su već od 1. srpnja smanjene za 3%, a isto se odnosi i na plaće ustanova – proračunskih korisnika.
Proračun za 2010 bit će najvjerojatnije na razini rebalansa za 2009.g, a možda bude čak i nešto niži. To će zbog strukture proračuna koji se s 40% oslanja na porezne prihode imati za posljedicu racionalno i štedljivo upravljanje, jer su porezni prihodi u padu, zaključio je Obersnel.
Na kolegiju je raspravljano i izvješće o upisu djece u osnovne škole grada Rijeke. Prema podatcima iznesenim u izvješću u riječke osnovne škole upisano je 9.092 učenika u 468 razrednih odjeljenja, što je za 208 učenika, odnosno 3 razredna odjeljenja manje nego prošle godine, čime se nastavlja negativan trend. Uspoređujući broj učenika kroz posljednjih devet školskih godina uočljiv je stalni pad u odnosu na svaku prethodnu školsku godinu. Uspoređujući tekuću školsku godinu s onom pred deset godina, vidljivo je da se radi o umanjenju za čak 3007 učenika, odnosno za 57 razrednih odjela.