U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života obavljaju se poslovi koji uključuju osobito:

 • suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u zdravstvu kojima je Grad osnivač te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana
 • sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u socijalnoj skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju
 • poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike
 • poslove u svezi s financiranjem i nadzorom nad provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • predlaganje namjene i načina korištenja objekata zdravstva i socijalne skrbi te nadzor nad njihovim korištenjem
 • praćenje rada i poslovanja ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kojima je osnivač Grad
 • Koordinacija aktivnosti vezanih uz provođenje projekta „Rijeka – zdravi grad“, rad Tematskih grupa projekta „Rijeka zdravi grad te djelovanje Grada Rijeke u Europskoj i Hrvatskoj mreži zdravih gradova.
 • poslove zaštite i spašavanja i poslove u svezi s upravljanjem skloništima
 • praćenje rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
 • poslove koji se odnose na suradnju, razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora
 • druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb:

Uredbe:

 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Odluke:

 • Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke broj 15/22)
 • Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/19)
 • Odluka o najmu stanova – neslužbeni pročišćeni tekst

Poslovi zaštite i spašavanja:

 • Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14127/1798/19151/22 i 46/23)
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 114/22)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19 i 114/22)
 • Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 16/20 i 114/22)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15118/18, 31/20 i 20/21 i 114/22)
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 79/06 i 110/15)
 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19)
 • Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 3/15)

Suradnja, razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora:

 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/1798/19 i 151/22)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)
 • Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18).