Gradsko vijeće jednoglasno je potvrdilo maestru Nadu Matošević za novu intendanticu HNK Ivana pl. Zajca. Odlukom o trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2006. godinu, gradski budžet smanjen je za 3,8 posto, odnosno 32,3 milijuna kuna.

Nadu Matošević nova intendantica HNK Ivana pl. Zajca

Podupirući prijedlog da na čelu HNK Ivana pl. Zajca u naredne četiri godine bude maestra Nada Matošević, vijećnici su izrazili nadu će se nova intendantica nastaviti u smjeru kojim kazalište vodi Mani Gotovac. Nada Matošević se zahvalila vijećnicima na iskazanom povjerenju.
“Nadam se da ću uz potporu Grada Rijeke te svojih suradnika nastaviti na putu stvaranja kazališta na visokom europskom nivou, s programom koji je blizak svakom čovjeku”, bila je kratka nova intendantica.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, izražavajući zadovoljstvo izborom intendantice, kazao je kako očekuje da se u financiranje kazališta koje nosi pridjev nacionalno uključi i nadležno ministarstvo te Primorsko-goranska županija. Zaključak da se takav stav Gradskog vijeća uputi ministarstvu i županiji je podržan, a Željko Glavan (HSLS) je podstio da slična odluka, donesena u prethodnom sazivu Gradskog vijeća, nije naišla na pozitivan odgovor.

15.  sjednica Gradskog vijeća - Vojko Obersnel i Edita Stilin

Vojko Obersnel i Edita Stilin

Treći rebalans Proračuna Grada Rijeke

Tijekom rasprave o trećem rebalansu Proračuna Grada Rijeke Klubovi vijećnika HDZ-a te PGS-HSLS kazali su kako su još prilikom njegova donošenja upozoravali da je Proračun nerealan, što pokazuje i potreba donošenja trećih izmjena tog dokumenta. Vijećnici oporbe zapitali su se o potrebi postojanja Odjela gradske uprave za poduzetništvo, ističući da su rashodi za taj odjel smanjeni sa 7,7 na 3,3 milijuna kuna. Obersnel je istaknuo da rebalans predstavlja tehničko usklađenje proračuna s realno očekivanim prihodima i rashodima, dok je Lidija Flas (SDP) dodala kako se, zbroji li se iznos od 11 milijuna kuna koje Hrvatske vode nisu doznačile na osnovu prikupljenih sredstava vodne naknade, dugovi za komunalni doprinos i naknadu proračun bio prilično realno planiran. Što se tiče poduzetništva, rečeno je kako je jedan od razloga smanjivanja troškova što se odustalo od dodjeljivanja kredita, koji su preuzele komercijalne banke, te je upozoreno da se Odjel za poduzetništvo bavi nizom aktivnosti koje nisu vezane uz izravnu financijsku potporu poduzetnicima.

Obersnel je ukazao kako će se pozitivne strane Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, kojom je gradovima i općinama prepušten veći dio poreza na dohodak u narednoj godini, anulirati smanjenjem prihoda od poreza na dobit, dok su vijećnici HDZ-a ocijenili kako se radi o zakonu kojim je postignuta pravičnija raspodjela sredstava. Uz treće izmjene i dopune Proračuna bio je vezan i niz odluka o programima javih potreba, kao i Plan raspodjele spomeničke rente za 2006. godinu.

15.  sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća

Odluka o dodjeljivanju novih 14 koncesija za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza

Vijećnici su bez rasprave prihvatili Odluku o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku, dok je, iako usvojena, burne reakcije izazvala odluka o dodjeljivanju novih 14 koncesija za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, kojima je cijena vožnje do 5 kilometara spuštena na 5, odnosno 7 kuna. Iako je nekolicina vijećnika predlagala načine kako da se spriječi da se nude preniske cijene koje građanima ne jamče kvalitetnu uslugu, upozoreno je na stav Agencije za tržišno natjecanje da se ne smije utjecati na tržišnu utakmicu, te potrebu kvalitetnog nadzora ispunjavanja ugovora potpisanih s autotaksi prijevoznicima.

Sjednicu Gradskog vijeća obilježila je rasprava o načinu odabira pravnih i fizičkih osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja zelenih površina, jer su se oporbeni vijećnici usprotivili odluci da se ti poslovi prepuste KD-u Čistoća. Rasprava se vodila oko analize financijskih pokazatelja o održavanju zelenih površina grada Rijeke, usporedbe s drugim hrvatskim gradovima i projekcije troškova osnivanja nove radne jedinice u Čistoći te očitovanja Poglavarstva, prihvaćenog na posljednjoj sjednici Poglavarstva.

15.  sjednica Gradskog vijeća - Dorotea Pesic-Bukovac

Dorotea Pešić-Bukovac

U ime Kluba vijećnika HDZ-a Darko Franić kazao je kako se u očitovanju Poglavarstva nudi niz netočnih podataka.
“Broj radnika u privatnim tvrtkama kojima su trenutno povjereni poslovi održavanja zelenih površina i dio kojih će odlukom Poglavarstva izgubiti posao, iznosi 150, a ne 82 radnika, a porast troškova života ne može se uspoređivati s brojkom koja se odnosi na poskupljenje za privatne tvrtke relevantnih troškova, kao što su gorivo, osiguranje i dohoci, a koja iznosi prosječno 31 posto”, sukus je Franićevih riječi.

Stevan Pejnović je u ime Kluba vijećnika PGS-HSLS istaknuo je kako će odluka Poglavarstva da se poslovi održavanja zelenih površina povjere Čistoći za posljedicu imati otpuštanje 60 do 80 zaposlenih, koji će onda postati socijalni problem. Odgovarajući na iznesene podatke, Obersnel je kazao kako stoji iza svega iznesenog u očitovanju, te da se odluka o prepuštanju dijela poslova Čistoći temelji na jednom od četiri modela povjeravanja komunalnih poslova koju predviđa Zakon o komunalnom gospodarstvu.

“Zaboravili ste kako smo na sjednici prije dvije i pol godine odbili ponudu jedne od tvrtki, koja je između dva natječaja povećala cijenu za uređenje kazališnog parka za 30 posto. Radi se o tvrtki za koju se zalažete, a vaša briga za zaposlenike samo je maska kojom se žele zaštititi privatni interesi”, kazao je gradonačelnik.