Usprkos činjenici da je na obilnom dnevnom redu bilo dosta značajnih tema, među kojima i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj-lipanj 2004. te prihvaćanje inicijative za pristupanje Grada Rijeke IV. fazi projekta “Europska mreža zdravih gradova”, najveću pažnju vijećnika privukla je tema kulturne politike, odnosno položaj kulture u Rijeci.

Aktualnom satu nazočili su učenici IV. razreda Ekonomske škole u Rijeci, koji su time dobili mogućnost uvida u način funkcioniranja lokalne samouprave.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, Gradsko je vijeće za člana Inicijativnog odbora projekta „Rijeka – Europska metropola kulture“ imenovalo Srđana Škuncu, ravnatelja Direkcije za urbanizam i ekologiju. Prihvaćen je i prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu kojim se ulica, od raskrižja Labinske i Creske ulice, prema zapadu, do okretišta linije javnog gradskog prijevoza u Marčeljevoj Dragi, imenuje ulicom Marina Jakominića, a na znaku će ispod imena biti dodano (1956 – 1992.- hrvatski branitelj, zapovjednik specijalne jedinice Policijske uprave Rijeka).

32. sjednica Gradskog vijeća - gosti iz Ekonomske skole

Gosti iz Ekonomske skole

Pristupanje Grada Rijeke IV. fazi projekta “Europska mreža zdravih gradova” (2003.-2007.)

Vijeće je prihvatilo inicijativu za pristupanje Grada Rijeke s projektom “Rijeka – zdravi grad” IV. fazi projekta “Europska mreža zdravih gradova” (2003.-2007.) Svjetske zdravstvene organizacije. U IV. fazi naglasak će biti i na zdravom starenju, odnosno postupcima koji se odnose na potrebe starijih osoba u svezi sa zdravljem, skrbi i kvalitetom življenja. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb izradio je gradski profil zdravlja što predstavlja važan produkt projekta “Europska mreža zdravih gradova” Profil se bavi zdravljem ljudi i uvjetima u kojima žive. Radi se o kvantitativnom i kvalitativnom opisu zdravlja građana i čimbenika koji su povezani sa zdravljem ili na njega utječu. Na temelju postojećeg zdravstvenog profila izradit će se gradski plan zdravlja koji će u sebi sadržavati strategije i vremenske odrednice rješavanja najbitnijih problema u svezi zdravlja građana i svega što na njega utječe.

Rasprava o položaju i razvojnim perspektivama kulture u Rijeci

O kulturnoj politici u gradu Rijeci govorila je Maja Franković, članica Poglavarstva zadužena za kulturu koja je naznačila glavne karakteristike stanja kao i probleme vezane uz razvojne perspektive kulture u Rijeci. Većina se vijećnika pohvalno izjasnila o izvješću, mada su neki od njih iskazali dvojbe oko nekih termina koji su korišteni u izvješću kao što je „kulturna politika“ ili „civilni sektor“. Jedino su vijećnici HDZ-a ocijenili izvješće ne tako dobrim kao što ga se nastoji prikazati. Kod velikih investicija kao što su izgradnja nove Knjižnice ili uređenja zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti vijećnici su tražili da se odrede konkretni rokovi njihove izgradnje odnosno dovršetka.

32. sjednica - prikaz dijela nakladništva

32. sjednica – prikaz dijela nakladništva

Iz izvješća jasno je vidljivo da su izdvajanja za potrebe kulture od 2001. g. povećana za 40%., a da ukupno izdvajanje za kulturu iznosi nešto više od 10% proračuna Grada. Povećane su plaće djelatnicima u kulturi te učinjeni bitni pomaci na planu investicija u objekte kulture, ali se za programe kulture ustanova u vlasništvu grada, udruga i drugih kulturnih čimbenika još uvijek izdvaja premalo sredstava. Najveći dio sredstava izdvaja se za plaće djelatnika, a preostali, manji dio, ide za programe. Sredstva koja će se uprihoditi kroz spomeničku rentu neće biti dostatna za pokriće svih investicija u spomeničku baštinu jer je ona godinama bila zanemarivana, ali će se njima ipak moći započeti neki radovi.

Gradonačelnik Obersnel naglasio je da intencija ovog Izvješća nije bila hvaljenje Odjela gradske uprave za kulturu niti skrivanje problema. Do 1999. godine proračuna Grada bio je duplo manji danas pa su i sredstva izdvajanja za kulturu bila manja. Sada je situacija drugačija, no još je uvijek daleko od idealne pa treba riješiti pitanje načina trošenja novaca, ali i pronaći alternativne izvore financiranja, što su neke od gradskih ustanova i učinile, spomenuvši pritom Gradsku knjižnicu Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca.

Odjel gradske uprave za kulturu ne bi trebao aktivo učestvovati u aktivnom kreiranju kulturne politike grada, nego samo djelovati na stvaranje okvira za povoljnije uvjete razvitka kulture. No dok Grad bude jedini izvor financiranja, logično je da će i oni koji upravljaju proračunom imati veliki utjecaj na način trošenja novca, rekao je Obersnel

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.

Gradsko vijeće je prihvatilo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. kojim su utvrđeni objekti i uređaji te oprema komunalne infrastrukture za koje će se ove godine utrošiti 123. 497.000,00 kn. Usvojen je i Prijedlog odluke o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke kao i Prijedlog odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika, a dana je i suglasnost za zaduženje KD “AUTOTROLEJ” d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka za kredit u iznosu 30.000.000,00 kuna za nabavku 20 novih autobusa, jer su poljednji novi autobusi nabavljeni još 1998.g.

 

Prikaz modela zgrade MMSU

Prikaz modela zgrade MMSU

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu obrazložio je Darko Crnković, član Poglavarstva zadužen za komunalnu djelatnost, koji je ustvrdio da nova odluka donosi kvalitetne novine u određivanju komunalne naknade i ujedno stimulira individualnu stambenu izgradnju, jer smanjuje komunalnu naknadu pri izgradnji obiteljske kuće za 40%, a nudi i mogućnost plaćanja u ratama. Novina je da se komunalni doprinosi sada plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, što do sada nije bio slučaj. Ova odluka ujedno destimulira izgradnju trgovačkih centara i ugostiteljskih lokala jer Poglavarstvo procjenjuje da ih na području Rijeke ima dovoljno.

Nova Odluka o opskrbi toplinskom energijom

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu isporuka toplinske energije i plina nije više komunalna djelatnost, pa je Gradsko vijeće donijelo novu Odluku o opskrbi toplinskom energijom kojom je regulirano da se ona ubuduće isporučuje od 06 do 21 sat, osim 24. i 31. prosinca kada će se isporučivati do 23 sata. Ta je odluka izazvala raspravu vijećnika zbog načina obračuna toplinske energije i načina njena trošenja. Direktor tvrtke Energo d.o.o. pojasnio je da su od 1994. godine izmjenama zakonskih odredbi toplinske podstanice u vlasništvu zgrade pa se isporuka toplinske energije vrši samo do njih. Budući da pristup u te podstanice imaju samo predstavnici stanara, nerijetko se događa da oni sami isključe automatiku grijanja i pregrijavaju stanove, pa stanari moraju otvarati prozore, a energija se troši uzalud. Rijeka je inače jedini grad u hrvatskoj koji dozvoljava iskapčanje iz zajedničkog sustava centralnog grijanja, a samo 10% zgrada ima ugrađene kalorimetre dok ostali plaćaju po m3.

32. sjednica Gradskog vijeća

32. sjednica Gradskog vijeća

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj-lipanj 2004.

Vijeće je bez rasprave prihvatilo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine te informaciju o podržavanju inicijative za preuzimanje osnivačkih prava nad Osnovnom školom u Kostreni od strane Primorsko-goranske županiječime se ona izdvaja iz OŠ Pećine kojoj je dosad pripadala.