Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović Gradskom vijeću sa 67. gradonačelnikovog kolegija, između drugih prijedloga, uputio je prijedlog Odluke o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke.

Nova se odluka predlaže s ciljem usklađenja s novim Zakonom o naseljima, kojim su propisane nove odredbe u postupku određivanja imena ulica i trgova za jedinicu lokalne samouprave i njezina tijela. Novi zakon tako propisuje da, osim pribavljanja mišljenja mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi, imena moraju biti usuglašena i s mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.

Novom odlukom predlaže se detaljnije definirati po čemu može ulica ili trg imati naziv. Tako ulica i trg mogu imati ime po općim i zemljopisnim pojmovima, toponimima, biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za područje grada Rijeke, povijesnim događajima, pokretima i datumima vezanim za povijesne događaje, po imenima drugih gradova i država, imenima osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos u povijesti Grada Rijeke te njegovom političkom, kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju, a ime ulice može imati i brojčane oznake.

Za područje grada Rijeke vodi se jedinstveni Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova, koji Fond osniva i vodi Odbor za mjesnu samoupravu. Odbor razmatra prijedloge ovlaštenih predlagatelja za uvrštenje pojmova, imena, datuma i dr. u Fond imena te ih može uvrstiti ukoliko ih ocijeni valjano obrazloženim, argumentiranim i u skladu s odredbama važeće Odluke. Na temelju utvrđenog prijedloga Odbora, ime ulice i trga odlukom određuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Nacrt prijedloga odluke bio je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. U vremenu trajanja savjetovanja pristiglo je 7 prijedloga, odnosno primjedbi javnosti na Nacrt prijedloga.

Na savjetovanju nova Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja dadilja

Na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Savjetovanje je otvoreno do 10. travnja.

Nova se odluka predlaže u svjetlu novonastalih okolnosti, uzimajući u obzir izvršena te predstojeća ulaganja u povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića čiji je Grad osnivač, povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića drugih osnivača čiju djelatnost Grad sufinancira, ali i činjenicu da su obrti za čuvanje djece (dadilje) dio sustava skrbi i njege te je njihovo sufinanciranje uvedeno kao dodatna opcija za roditelje s područja Rijeke, u uvjetima nedostatnih kapaciteta predškolskih ustanova.

Ovim se materijalom stoga predlaže više intervencija u postojeću regulaciju, od kojih kao najznačajnija fiksiranje iznosa sufinanciranja djelatnosti dadilja na 260,00 eura po djetetu te mogućnost sufinanciranja najviše 100 djece mjesečno, a što predstavlja značajnu stavku u odredivosti financijskih sredstava koje je potrebno planirati Proračunom Grada.

Nastavak pripreme uvođenja Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u riječke osnovne škole

Gradonačelnik je prihvatio informaciju o izvršenim aktivnostima pripreme programa za izvannastavnu aktivnost „Zdravstveni odgoj i obrazovanje“ (ZOO), s ciljem uvođenja u osnovne škole Grada Rijeke.

Po uzoru na vrlo uspješnu i od strane učenika odlično prihvaćenu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“, Grad Rijeka provodi opsežne radnje usmjerene ka uvođenju ZOO-a kao nove izvannastavne aktivnosti u zainteresirane osnovne škole na svom području.

Trenutno se odvija proces izrade svih potrebnih materijala za uvođenje ZOO-a s početkom školske godine 2024./2025., kada se planira uspostaviti eksperimentalna provedba ZOO-a u dijelu osnovnih škola. Upravo ovakvim postupnim uvođenjem mogu se detektirati eventualne potrebe za promjenama i nadopunama ponuđenih sadržaja i tematskih jedinica. Naime, tijekom eksperimentalne provedbe planira se provođenje evaluacije programa i provedbe ZOO-a, prije nego se ponudi svim riječkim školama kao izvannastavna aktivnost.

Do sada je izrađen kurikulum ZOO-a, a daljnje aktivnosti pripreme programa ZOO-a podrazumijevaju lekturu, korekturu i recenziju izrađenog kurikuluma i priručnika namijenjenoga učenicima, prijevod kurikuluma i priručnika na talijanski jezik te edukaciju provoditelja programa. U svrhu osiguranja primjerenih i stimulativnih nastavnih materijala utvrđuje se potreba izrade vizualnog i grafičkog oblikovanja te produkcije materijala za provedbu ZOO-a, kojeg će u svom radu koristiti učenici i učitelji.

Kod svakog infrastrukturnog projekta vodit će se briga o prilagodbi na klimatske promjene

Gradonačelnik je prihvatio Nacrt dokumentacije za prilagodbu na učinke klimatskih promjena te zadužio sve upravne odjele koji izrađuju projektne zadatke za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte da navedeni dokument prilagode i prilože kao sastavni dio projektnog zadatka. Navedena dokumentacija izrađuje se za sve infrastrukturne projekte financirane iz Europskih fondova za financijskog razdoblje 2021.- 2027.

Ova dokumentacija doprinijet će donošenju informiranih odluka o projektima koji su u skladu s Pariškim sporazumom te služiti kao pomoć projektantima da u procesu pripreme projekta uzmu u obzir klimatsku neutralnost i prilagodbu na učinke klimatskih promjena.

Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora

Na javnom natječaju davanje u zakup poslovnih prostora, objavljenom u siječnju, ukupno je oglašeno 36 poslovnih prostora. Na javni natječaj pristiglo je 46 prijava i to za 30 poslovnih prostora. Po provedenom javnom natječaju izlicitirana su 22 poslovna prostora ukupne korisne površine 2.190 m 2 , uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 16.618,80 € bez PDV-a, što čini 2,06 % ukupnog mjesečnog zaduženja zakupnine za sve poslovne prostore na upravljanju Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Do utorka, 19. ožujka je otvoren novi natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, na kojem je oglašeno 37 poslovnih prostora na različitim lokacijama.

Umanjenje zakupnine za poslovne prostore u zoni radova u Adamićevoj ulici

Odlukom gradonačelnika odobreno je umanjenje u visini 50% iznosa zakupnine zakupnicima koju obavljaju komercijalnu djelatnost u poslovnim prostorima grada Rijeke koji se nalaze neposredno na zoni obuhvata radova, kao i zakupnika koji se nalaze u blizini zone obuhvata radova koji se odvijaju na području užeg centra grada, od Krešimirove preko Adamićeve do Ribarske ulice. Radi se o radovima koji se odvijaju u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 233,8 milijuna eura, kojim će se će se osigurati povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe.

Razmatrajući zahtjeve poduzetnika, nadležni upravni odjel je izvidom na terenu utvrdio da je svim zakupnicima omogućen pristup u poslovne prostore, međutim uvjeti za pristup i obavljanje djelatnosti u prostorima su otežani (zbog prisustva mehanizacije, izvođenja radova, rada agregata i strojeva).

Donesena je odluka da se zakupnina umanji zakupnicima koji obavljaju djelatnosti trgovine, uslužne djelatnosti, proizvodne djelatnosti, ugostiteljstva, odnosno zakupnicima koji ostvaruju neposredan kontakt sa strankama i koji je sada otežan. Od mjera umanjenja, u ovoj fazi izvođenja radova izuzeti su zakupnici koji obavljaju djelatnosti članskih organizacija i političkih stranaka.

Tako je umanjenje zakupnine je odobreno zakupnicima koju obavljaju komercijalnu djelatnost u poslovnim prostorima na adresama u Rijeci u Trpimirovoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 7, Jadranski trg od kućnog broja 1 do kućnog broja 3, Adamićevoj ulici cijelom dužinom ulice, ulici Matije Gupca cijelom dužinom ulice, u ulici Scarpina cijelom dužinom ulice i Bazarigov prolaz 2A za vremensko razdoblje od 27. siječnja 2024. godine do okončanja radova na način da će se za razdoblje od 27. siječnja do 31. ožujka 2024. godine zakupnicima ispostaviti odobrenja, dok će se za razdoblje od 01. travnja 2024. godine do okončanja radova umanjiti računi zakupnine prilikom fakturiranja.

Gradskom vijeću upućene odluke o decentraliziranim sredstvima za školstvo i vatrogastvo

Gradskom vijeću upućeni su prijedlozi odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2024. godini. Gradsko će vijeće raspravljati i o prijedlogu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu.

Također, Gradskom vijeću upućeno je na raspravu i usvajanje Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine.

Gradsko vijeće raspravljat će i odlučivati i o izvješću o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2023. godinu, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Podnošenje izvješća Gradskom vijeću propisano je Zakonom o gospodarenju otpadom.