Grad Rijeka više ne prikuplja obrasce za prijavu Poreza na nekretnine jer jer su odredbe o tom porezu u cijelosti izbačene iz Zakona.

Grad Rijeka obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine.

Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017., a stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim članka 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Slijedom navedenog, građani i poduzetnici, vlasnici ili korisnici nekretnina, nisu više u obvezi dostaviti popunjene obrasce u vezi s porezom na nekretnine.

Podaci koji su do sada prikupljeni temeljem članaka 58. i 59. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16), koji je bio na snazi do ovih izmjena, koristiti će se u svrhu ažuriranja podataka komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.