Cjelokupan rad mjesnih odbora i njegovih tijela  javan je za sve građane Grada Rijeke i šire.  Aktivnosti i rad vijeća mjesnih odbora sa svim aktima, programima i planovima prvenstveno je vidljiv na web stranicama pojedinog mjesnog odbora, u lokalnim medijima, informativnim listovima mjesnih odbora.

Sjednice vijeća mjesnih odbora i zborovi građana su javni. Djelovanje i rad vijeća vidljivi su na web stranicama pojedinog mjesnog odbora, u lokalnim medijima i u biltenima mjesnih odbora.  Za najave događanja i dostavu raznih obavijesti građanima, vijeća koriste i oglasne ormariće i oglasne panoe.

Zapisnici sa održanih sjednica objavljuju se na web stranicama mjesnog odbora, koje se najpotpunije i najvidljivije “mjesto” koje sadrži gotovo sve informacije o radu vijeća mjesnog odbora i njegovih radnih tijela. Najveća vidljivost  cjelokupnog rada i aktivnosti vijeća, usvojenih programa i planova aktivnosti, izvještaja o realizaciji programa te utrošku sredstava kao i drugih korisnih informacija i zanimljivosti, građani mogu dobiti upravo na Internet stranicama svog mjesnog odbora putem kojih mogu i komunicirati sa vijećem putem rubrike  “Postavite pitanje svom mjesnom odboru”.

Web stranice nalaze se na portalu Grada Rijeke, a sadržaje na web stranicama mjesnog odbora postavljaju, skidaju i djelomično uređuju tajnici MO-a (tzv.”obavezni dio”), a uredništva pri vijećima sudjeluju u kreiranju ili neposredno kreiraju ostatak sadržaja (zanimljivosti, osvrti, komentari i sl.).

Dio vijeća mjesnih odbora koristi mjesne zborove građana kao oblik dvosmjerne komunikacije s građanima pri čemu Vijeća informiraju građane o svom radu i aktivnosti, a građani imaju mogućnost da iznesu svoje probleme, potrebe i interese, dok dio Vijeća mjesnih odbora  tiska informativna glasila (biltene, novine) u cilju informiranja građana.