Izbori za Vijeća MO

Mjesni odbori u Gradu Rijeci osnivani su periodično od 1993./1994. godine, te su se i izbori za vijeća MO sukladno osnutku provodili u različito vrijeme. Prvi objedinjeni izbori za sva 34 vijeća provedeni su 2010. godine. Kako mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine i izbori za vijeća mjesnih odbora provode svake 4 godine.

Broj članova vijeća mjesnog odbora na području grada Rijeke određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

  • mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova,
  • mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova,

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Grad Rijeka ima 3 mjesna odbora sa 7 članova (Drenova, Sveti Nikola i Zamet), 1 mjesni odbor 6 članova (Školjić) i 30 mjesnih odbora s 5 članova.