Davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb uvrstit će se u Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu.

Temeljem Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo 2011. godine i dopunilo prošle godine planirano je da se na području grada Rijeke daju sljedeće kocesije: koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova, koncesija na kulturnom dobru – koncesija za gospodarsko korištenje Motornog broda Galeb te koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče u gradu Rijeci.

Do sada su sklopljeni Ugovori o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, između Grada Rijeke i tvrtke Dimnjačar d.o.o. Rijeka, na temelju kojeg će se obavljati dimnjačarski poslovi na području grada Rijeke na vrijeme od 5 godina, počevši sa 1. studenoga prošle godine i Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče između Grada Rijeke i tvrtke Hemingway bar d.o.o. Opatija, na temelju kojeg će se u gospodarsku svrhu koristiti uređena posebna plaža, bez mogućnosti ograđivanja plaže i naplate ulaza na plažu, na vrijeme od 5 godina, počevši od dana sklapanja ugovora.

Sukladno Srednjoročnom planu davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine, Grad Rijeka u 2014. godini planira dati koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb. Navedena koncesija planira se dati na rok od 20 godina. Godišnja naknada koja bi se uprihodila temeljem ove koncesije procijenjena je na iznos od 14.112,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja fiksni dio koncesijske naknade, a u slučaju da se godišnji indeks potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku poveća ili smanji za više od 3%, izvršila bi se promjena iznosa fiksnog dijela naknade za koncesiju. Varijabilni dio koncesijske naknade iznosio bi minimalno 3% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti na kulturnom dobru.

Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđeno je da se koncesijom stječe pravo na gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra ili pravo obavljanja gospodarske djelatnosti u vezi s nepokretnim kulturnim dobrom. S obzirom da je Motorni brod “Galeb” pokretno kulturno dobro, na pitanja koncesija koja nisu uređena Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama.

Zakon o koncesijama propisuje da se koncesija može dati u različitim područjima i za različite djelatnosti, pa tako i na kulturnim dobrima. Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom, a ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra od interesa je za Republiku Hrvatsku. Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 10. listopada 2006. godine Motornom brodu “Galeb” utvrđen je status pojedinačnog kulturnog dobra, kao takvog i od interesa za Republiku Hrvatsku.

Rješenjem od 8. veljače 2010. godine utvrđeno je da je predmetno kulturno dobro u vlasništvu Grada Rijeke. Koncesija za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb prvotno je bila planirana Planom davanja koncesija na području grada Rijeke za 2012. godinu. Međutim, Stručno povjerenstvo donijelo je odluku da je za potencijalne koncesionare, prije davanja navedene koncesije, potrebno prethodno izraditi tehničku dokumentaciju za kulturno dobro, kako bi koncesionari mogli dostaviti kvalitetnu ponudu.

Izrada tehničke dokumentacije se sastojala od izrade dokumentacije općeg plana tadašnjeg stanja broda, općeg plana preinake broda u dvije varijante (megajahta i putnički brod), tehničkog opisa preinake, proračuna stabiliteta, kapacitetnog plana, forme broda, te nacrta glavnog rebra. Postupak javne nabave izrade tehničke dokumentacije proveden je krajem 2012. godine te se zbog toga davanje koncesije za gospodarsko korištenje Motornog broda Galeb ponovo planiralo u 2013. godini. Tehnička dokumentacija dostavljena je Hrvatskom registru brodova (HRB-u) u travnju 2013. godine, radi odobrenja varijante broda (jahta ili putnički brod).

S obzirom na to da očitovanje na dostavljenu tehničku dokumentaciju, odnosno odobrenje HRB-a, još nije zaprimljeno, tijekom 2013. godine nije bilo moguće dati koncesiju za gospodarsko korištenje Motornog broda Galeb. Nakon zaprimanja odobrenja, tijekom 2014. godine, planira se dovršiti natječajna dokumentacija i objaviti obavijest o davanju broda u koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra i nakon postupka odabira koncesionara zaključiti ugovor o koncesiji. Stoga je davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb potrebno uvrstiti u Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu.