Grad Rijeka će i u 2016. godini nastaviti s provođenjem projekata energetske učinkovitosti, za što će se iz proračuna izdvojiti 108,5 milijuna kuna, a poseban naglasak stavljen je na mjere koje se odnose na postizanje energetske učinkovitosti u gradskim i privatnim zgradama, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je iznesena i informacija o organizaciji Riječkog karnevala 2016..

Projekti energetske učinkovitosti

Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Rijeke za 2016. godinu obuhvaća tri temeljna sektora – zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu.

S obzirom na to da na sektor zgradarstva otpada 52 % ukupne potrošnje energije Rijeke, procijenjeno je da su najveći potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru. Mjere koje se tiču zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke uključuju rekonstrukciju kotlovnica, kako bi umjesto loživog ulja kao energent koristile prirodni plin, zatim energetsku obnovu zgrada, zamjenu dotrajale stolarije, izgradnju kotlovnice na biomasu za energetske potrebe Komunalnog društva Čistoća te ugradnju solarnih panela na Komunalnoj garaži Čistoće.

Mjere koje se odnose na stambene zgrade obuhvaćaju poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Rijeke, poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, program energetske obnove višestambenih zgrada te obnovu toplinskog sustava grada Rijeke.

Mjere energetske učinkovitosti za sektor prometa odnose se na javni prijevoz koji je u nadležnosti Komunalnog društva Autotrolej i na komunalna vozila u nadležnosti Komunalnog društva Čistoća, kao i na izgradnju druge Energove punionice stlačenog prirodnog plina.

Za sektor javne rasvjete utvrđena je jedna mjera koja se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici, u okviru koje će se 22 zastarjele, neučinkovite i ekološki neprihvatljive svjetiljke zamijeniti novima, manje snage i boljih karakteristika.

Sve navedene mjere financirat će se iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Rijeke te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se projekti energetske učinkovitosti u Rijeci provode već dugi niz godina, podsjetivši kako je Rijeka jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors). Istaknuo je kako Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke nije mrtvo slovo na papiru, a jedan od najboljih dokaza su i brojna obnovljena pročelja u gradu.

Međunarodni Riječki karneval 2016.

64. kolegij 2015.Direktor Turističke zajednice Petar Škarpa predstavio je program Riječkog karnevala 2016. koji započinje 17. siječnja, a završava 10. veljače 2016. godine. Karneval će početi tradicionalnim paljenjem pusta, a u sklopu karnevala će se održati brojne manifestacije i događanja. Tako su na programu razne maškarane promenade i tanci, izbor za kraljicu karnevala, Maškarani auto rally “Pariz-Bakar”, Carnival snowboard session, karnevalske zabave sa Zagrebačkom pivovarom u prostoru Ex port Delta i brojna druga događanja. Dječja karnevalska povorka održat će se u subotu, 30. siječnja, a središnje događanje samog karnevala, Međunarodna karnevalska povorka, u nedjelju, 7. veljače. Karneval završava paljenjem pusta u srijedu, 10. veljače. Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2016. planirani su u iznosu od 1,2 milijuna kuna, od čega će Grad Rijeka osigurati 150 tisuća kuna te pružiti logističku podršku.

Usvojena je i odluka o sudjelovanju Grada Rijeke u projektu e-Županija, pokrenutom na inicijativu Primorsko-goranske županije, a koji obuhvaća objedinjeno planiranje i razvoj širokopojasne komunikacijske mreže na prostoru Primorsko-goranske županije. Iako je, prema riječima pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željka Jurića, Primorsko-goranska županije iznad nacionalnog prosjeka, ona je i dalje ispod europskog prosjeka te postoje mogućnosti korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova, između ostaloga i putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) za razvoj širokopojasnih pristupnih mreža nove generacije u područjima gdje one ne postoje. Projekt e-Županija doprinijet će i unaprjeđenju nacionalnog projekta e-Škole, za koji su i Grad Rijeka i Županija, kao osnivači škola, obvezni osigurati resurse.

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama usvojen je prijedlog plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu, koji obuhvaća osam različitih akata. Grad Rijeka, kao tijelo javne vlasti, dužno je provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških i planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Odlukom gradonačelnika i ove godine knjižarama, antikvarijatima i knjigovežnicama koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke bit će umanjena zakupnina za pedeset posto.

Iznesene su i informacije o nedavno provedenim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora, na kojem je izlicitirano deset poslovnih prostora, te o provedenom javnom natječaju za prodaju stanova u gradskom vlasništvu.

Usvojena je i odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na javnim površinama (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke kojim su izlicitirane sve četiri lokacije za montažne objekte.