Grad Rijeka objavio je javni poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2024. godinu koji je otvoren do 30. studenog 2023. godine.

Riječki program lokalnog partnerstva jedan je od modela participativnog budžetiranja koji Grad Rijeka  provodi od 2005. godine.

Cilj Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) je prema prijedlozima samih građana rasporediti proračunska sredstva te na taj način potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na neposredno sudjelovanje u rješavanju izazova prisutnih u lokalnoj zajednici.

Javni poziv za prijavu prijedloga projekata na RPLP 2024. godine otvoren je do 30. studenog 2023. godine, a objavljen je zajedno s obrascima, uputama i detaljima na portalu Grada Rijeke, www.rijeka.hr.

Na javni poziv mogu se javiti grupe građana, udruge i vijeća mjesnih odbora te prijaviti svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji će neposredno i skupno sudjelovati.

Za provedbu „Riječkog programa lokanog partnerstva“ u 2024. godini u Proračunu Grada Rijeke planirat će se iznos od 25.000,00 EUR, a financijske potpore za odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 5.300,00 EUR po jednom projektu.

Radionica „Pisanje prijedloga projekta u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva”  održat će se u srijedu, 15. studenog 2023. godine, od 13.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Trpimirova 2, polukat.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu se prijaviti na radionicu putem mail adresa: smart@smart.hr; dragica.fadljevic@rijeka.hr ili vesna.sirola@rijeka.hr.

Rok za prijavu na radionicu je 14. studenog 2023. godine do 14.00 sati.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Odsjeku za mjesnu samoupravu, tel. 051/209-296, 209-297, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Riječki program lokalnog partnerstva je u okviru EU Horizon 2020 projekta COGOV prepoznat kao najbolja praksa Grada Rijeke s participativnim  pristupom kao ključni uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanja građana.

RPLP ima najmanje četiri vrste ciljeva: poboljšati infrastrukturu, okoliš i životne uvjete u susjedstvu na održiv način, poticati individualnu inicijativu i građansko djelovanje, ojačati odnose unutar zajednice i integraciju zajednice, ojačati suradnju između građana i lokalnih institucija.

Jedan od koraka u postizanju naznačenih ciljeva je uključivanje građana koji su imali iskustva u osobnom angažmanu u nekom od dosadašnjih projekata RPLP-a u Povjerenstvo za odabir projekata. Stoga je sastav Povjerenstva za odabir projekata proširen s dosadašnjih tri na pet članova, na način da su dva člana povjerenstva imenovana iz reda predstavnika građana.

U razdoblju od 2005. do kraja 2022. godine kroz navedeni je program realizirano ukupno 118 projekata, a uređeno je 19 igrališta/parkova za djecu, 10 zelenih površina, 19 dijelova naselja unutar mjesnih odbora, 3 šetnice, 12 dvorišnih prostora osnovnih škola (Belveder, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Nikola Tesla, Podmurvice, Škurinje, Waldorfska škola, Vladimir Gortan, Zamet, Centar za odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u razvoju  i PO Baredice), 19 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića (Bulevard, Gabbiano, Galeb, Delfin, Drenova, Krijesnica, Kvarner, Maestral, Mlaka, Mirta, Oblačić, Pehlin, Podmurvice, Potok, Rastočine, Turnić, Veseljko, Vežica i Zvonimir Cviić).

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodilo je 4.800 volontera, deset udruga, dva sportska kluba, 12 vijeća mjesnih odbora i 46 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na području 27 mjesnih odbora, od ukupno 34 mjesna odbora, koliko ih djeluje na području grada Rijeke.

Vrijednost ovih projekata, od 2005. do 2022. godine, je 6,9 milijuna kuna, odnosno, oko 920.000 eura. Iz gradskog proračuna izdvojen je iznos od 2,9 milijuna kuna (380.000 eura), a doprinos lokalne zajednice kroz donacije i volonterski rad, iznosio je 4 milijuna kuna (540.000 eura).