Cilj projekta je transformirati izgubljeno kulturno naslijeđe u ponovno otkriveno naslijeđe kako bi ono bilo pokretač razvoja kulturnog turizma.

Projekt Revival realiziran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. koji za cilj ima revitalizirati i ponovno staviti u upotrebu zapuštenu baštinu jadranskog krajolika te lokalnom stanovništvu i turistima, na siguran način, učiniti dostupnim zapuštene građevine, vojne utvrde i bunkere koji predstavljaju važan oblik kulturne baštine sa značajnim ekonomskim, turističkim i kulturnim potencijalom. U Rijeci je u sklopu projekta uređeno Uporište Katarina B, kao reprezentativni primjer građevina obrambenog sustava Alpskog zida na riječkom području. Riječ je o vojnoj utvrdi koja datira iz 30-ih godina 20. stoljeća, a smještena je istočno od Centra za rehabilitaciju na Pulcu. Radi se o izuzeto kvalitetno sačuvanoj utvrdi, koja ima vrlo atraktivan podzemni i nadzemni dio i koja je dobar reprezentant ovog složenog fortifikacijskog sustava. I vanjski i unutarnji dio Katarine B dostupni su za razgled posjetiteljima.

U sklopu projekta sada je objavljena i on line publikacija u kojoj je moguće vidjeti razvoj projekta kao i aktivnosti koje su se provodile u svakom od gradova uključenih u projekt.

Vojna podzemna utvrda Katarina B datira iz Drugog svjetskog rata, a sastoji se od 12 podzemnih tunela i vojnih bunkera.

Nositelj projekta je talijanski Grad Forli, uz partnere, talijanske gradove Campobasso, Cesenatico i Pesaro, Grad Rijeku i Grad Zadar, a partneri na projektu su i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilište u Zadru.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstva osigurali su partneri projekta.

Interreg REVIVAL