Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća Grada Rijeke, gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu, na radnom kolegiju 27. prosinca 2022. godine.

Dana 28. rujna 2022. godine Grad Rijeka objavio je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2023. godini koji je bio otvoren do 28. listopada 2022. godine.
Prijave na javni poziv ocjenjivala su Kulturna vijeća i Stručno povjerenstvo te su uvažavajući uvjete i kriterije za vrednovanje prijedloga programa propisanih u javnom pozivu, razmotrili ukupno 388 pristiglih prijedloga programa i predložili za sufinanciranje najkvalitetnije programe.

Za programe javnih potreba u kulturi u 2023. g. će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 580.615,00 eura. Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.) i programi za mlade.