Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore otvoren je do 1. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu, a isti predviđa jednokratno dodjeljivanje malih potpora do 700,00 EURA organizacijama civilnoga društva za provođenje aktivnosti i projekata koje doprinose osnaživanju i unapređivanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Navedenim natječajem su/financirat će se aktivnosti/projekti neprofitnih organizacija iz sljedećih područja:

 1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
 2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promociju volonterstva;
 3. Nacionalne manjine – zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina;
 4. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke.

U Razdjelu 10 Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu osigurana su sredstva za provedbu Otvorenog natječaja u sveukupnom iznosu od 10.000,00 EUR za okvirno 25 planiranih potpora.

Osnovna mjerila za su/financiranje temeljem Otvorenog natječaja su sljedeća:

 1. neprofitna organizacija mora biti upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
 2. neprofitna organizacija djeluje na području grada Rijeke najmanje jednu godinu do trenutka objave Otvorenog natječaja,
 3. neprofitna organizacija mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje je predmet financiranja,
 4. neprofitna organizacija mora uredno ispuniti obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada Rijeke.

Na Otvoreni natječaj ne može se prijaviti neprofitna organizacija kojoj su odobrena sredstva temeljem Otvorenog natječaja u prethodne tri godine ukoliko nije ispunila svoje ugovorne obveze prema Gradu Rijeci.

Osnovni kriteriji za su/financiranje su:

 • prijava se odnosi na su/financiranje aktivnosti/projekta iz jednog od prioritetnih područja
 • jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti/projekta
 • jasno definirani korisnici aktivnosti/projekta
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe aktivnosti/projekta
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, te iskustvo u provođenju aktivnosti/projekta prijavitelja
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti/projekta
 • udio volonterskog angažmana u provođenju prijavljenih aktivnosti/projekta
 • prednost će imati one prijave aktivnosti/projekta koje se provode na području grada Rijeke izuzev prijava aktivnosti/projekta iz područja međunarodne suradnje
 • prijava se mora podnijeti najkasnije 45 (četrdesetipet) dana prije provedbe aktivnosit/projekta za koji se traži jednokratna potpora.

U okviru Otvorenog natječaja neće se razmatrati one prijave aktivnosti/projekata na Otvoreni natječaj čija ukupna vrijednost aktivnosti/projekta iznosi više od 6.650,00 EUR.

Neprofitnoj organizaciji koja se prijavljuje na Otvoreni natječaj u 2023. godini može se odobriti samo jedna jednokratna potpora za vrijeme trajanja istoga.

Prijava na Otvoreni natječaj može se podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr ili poštom na adresu: GRAD RIJEKA, Ured Grada, Korzo 16, 51 000 RIJEKA ili GRAD RIJEKA – Pisarnica, Titov trg 3, 51000 RIJEKA,  s napomenom: Otvoreni natječaj za male potpore.

O rezultatima prijave na Otvoreni natječaj prijavitelj će biti obaviješten najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave te u slučaju odobrenja donatorskih sredstava (jednokratne potpore) s prijaviteljem će Ured Grada zaključiti ugovor o sufinanciranju i to u roku od 30 dana od dana odobrenja donatorskih sredstava.

Po realizaciji ugovora o sufinanciranju, neprofitna organizacija podnosi Uredu Grada cjelokupno programsko i financijsko izvješće na PROR-POT obrascu (Ministarstvo financija – https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116, a koje se temelji na vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama kojima se dokazuje obveza plaćanja.

Obrazac za prijavu i upute za prijavu nalaze se u nastavku teksta.