U ulici Jože Vlahovića u Rijeci otvoreno je novo reciklažno dvorište. Građani će u njemu moći odlagati otpad u za to predviđene spremnike bez naknade.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, posebnih kategorija otpada iz kućanstva kao i otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada.

Otvorenju reciklažnog dvorišta nazočili su Alenka Košiša Čičin-Šain zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša, zamjenici gradonačelnika Nikola Ivaniš i Marko Filipović, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat te pročelnica Irena Miličević.

Trenutno su na području grada Rijeke u funkciji reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora Grada Rijeke. Otvaranjem trećeg, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika.
Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića u Rijeci služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća oporaba. Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.105.510,61 kn s PDV-om. Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike preko Strukturnih i Kohezijskih fondova EU dobivena su bespovratna sredstva u iznosu 781.180,00 kuna, odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova.
Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan je kazala kako su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića započeli krajem srpnja 2019. godine, a dovršeni su početkom ove godine, nakon čega je ishođena Uporabna dozvola. KD Čistoća je o novom reciklažnom dvorištu obavijestilo javnost putem 10.000 letaka distribuiranih  korisnicima s područja mjesnih odbora koji gravitiraju lokalitetu te na mrežnim stranicama grada Rijeke koje su u cijelosti posvećene održivom gospodarenju otpadom na području Grada Rijeke s nizom korisnih i informacija i uputa. (www.gospodarenjeotpadom.rijeka.hr)

Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića površine oko 1000 m² namijenjeno je isključivo korisnicima s područja grada Rijeke. Kao i u ostalim reciklažnim dvorištima kojima upravlja KD Čistoća, građani svoj otpad dovoze osobno, identificiraju se na ulazu te bez naknade odlažu svoj otpad u za to predviđene spremnike. Godišnje se može besplatno odložiti 200 kg otpada i 200 kg azbesta, dok se veće količine, primjerice građevinskog otpada, mogu odložiti u za to namijenjenom odlagalištu, na drugoj lokaciji. U 2019.g. usluge reciklažnih dvorišta koristilo je preko 13.000 korisnika pri čemu je prikupljeno preko 5.000 tona korisnog otpada koji je upućen na daljnje recikliranje ili oporabu.

Alenka Košiša Čičin-Šain zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša, kazala je kako Rijeka ima kvalitetan sustav primarnog odvajanja otpada, a Fond i Grad Rijeka izuzetno dobro surađuju na brojnim projektima zaštite okoliša i energetske obnove. Rijeka je prvi grad u kojem će se graditi sortirnica za koju su odobrena bespovratna sredstva u visini 30 milijuna kuna, rekla je Košiša Čičin-Šain te pozvala Grad Rijeku da se i dalje prijavljuje na natječaje koji će biti objavljivani narednih mjeseci.
Gradonačelnik Obersnel je zahvalio na podršci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naglasivši kako u Rijeci imamo dobar sustav gospodarenja otpadom. U funkciji su reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi i Pehlinu kao i dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području mjesnih odbora Grada Rijeke, pa s ovim trećim nema potrebe za stvaranjem divljih deponija i odlaganjem otpada na javne površine, s obzirom na to da su usluge reciklažnih dvorišta besplatne. “Grad Rijeka jedan je od najvećih korisnika bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno Kohezijskog fonda, a primjer za to je i već spomenuta sortirnica čija će izgradnja stajati 35 milijuna kuna, od čega 30 bespovratnih. Prije nekoliko godina bilo je puno upita zašto kupujemo zemljište na području bivše tvornice Torpedo. Sad se vidi da se kupnja isplatila, jer se osim ovog dvorišta na tom području uređuje novi poduzetnički inkubator za kojeg je također dobiveno 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava1, kazao je gradonačelnik te izrazio nadu da će građani prepoznati napore za smanjivanjem količine otpada i povećanjem količine njegove oporabe.
Reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, a novo reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića bit će za građane otvoreno od ponedjeljka.