Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2016. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici)
programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta

B) SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

sportske aktivnosti djece predškolske dobi
organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

C) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH

program treninga i natjecanja klubova i društva

D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

udruženja stručnih osoba
gradski savezi
izdavačka i promidžbena djelatnost
istraživačko-razvojni programi

F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa
sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza – www.rss.hr, na internet stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr.
Uz obrasce potrebno je dostaviti:

presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključnos 15.10.2015. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”, Verdijeva 11, 51000 Rijeka,
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA RIJEKE U 2016. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313-500, 313-507 ili e-mail: info@rss.hr.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2016. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE
“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”

Predsjednik
Samir Barać

Skip to content