Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” raspisuje Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada rijeke u 2017. godini

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2017. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) Treninzi i natjecanja sportaša

 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

B) Sport djece, učenika i studenata

 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
 3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

C) Sport osoba s invaliditetom i sport gluhih

 1. program treninga i natjecanja klubova i društva

D) Sportsko rekreacijske aktivnosti građana

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) Funkcioniranje sustava sporta

 1. udruženja stručnih osoba
 2. gradski savezi
 3. izdavačka i promidžbena djelatnost
 4. istraživačko – razvojni programi

F) Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza – www.rss.hr, na internet stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr. Uz obrasce potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 10. 10. 2016. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
“Riječki sportski savez”, Verdijeva 11, 51000 Rijeka, s napomenom:

“Ponuda za provedbu programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke u
2017.godini“

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313 500 ili 313-507 ili e-mail: rijecki-sportski-savez@rss.hr.