Gradsko vijeće većinom je glasova donijelo Odluku kojom se određuju nositelji 57 autotaksi koncesija, koji će po kriteriju najniže cijene dnevne vožnje relaciju do 5 km naplaćivati 20 kuna. Za ravnatelja ustanove “Dom mladih” Rijeka u novom četverogodišnjem mandatu imenovan je Mario Kajapi, koji je tu funkciju obavljao i do sada.

Izvješće o zloporabi opojnih droga i aktivnostima usmjerenim ka prevenciji zloporabe droga na području grada Rijeke

U uvodu sjednice, članica Poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb, Romana Jerković, vijećnicima je podnijela izvješće o zloporabi opojnih droga i aktivnostima usmjerenim ka prevenciji zloporabe droga na području grada Rijeke, nakon kojeg se razvila gotovo dvosatna rasprava. Vijećnici su na koncu zaključili da u prijedlogu proračuna za 2005.g., Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb izvidi mogućnost povećanja sredstava za borbu protiv ovisnosti, kao i da u idućoj godini krene u medijsku kampanju sa spotovima protiv droge, u kojima će učestvovati poznate ličnosti iz naše sredine. Budući da jedna četvrtina liječenih ovisnika koja se liječi u Centru za liječenje ovisnosti, dolazi iz okolnih općina i gradova, predsjednik Gradskog vijeća uputit će svim jedinicama lokalne samouprave u našoj županiji dopis kojim će zatražiti sufinanciranje djelatnosti Centra.

Odluka o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rijeke

34. sjednica Gradskog vijeća

Usvojena Odluka o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza

Prijedlog odluke o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rijeke podijelio je vijećnike. Nakon provedenog natječaja na koji je pristiglo četrdeset i šest ponuda, od kojih je 4 odbačeno, a deset ponuditelja nije udovoljavalo uvjetima natječaja jer imaju prebivalište van Rijeke, Poglavarstvo Grada Rijeke, predložilo je Gradskom vijeću da odredi nositelje 57 autotaksi koncesija, koji će po kriteriju najniže cijene dnevne vožnje relaciju do 5 km naplaćivati 20 kuna. U podužoj raspravi u kojoj je učestvovao i predsjednik Autotaksi sekcije Udruženja obrtnika Rijeka, Marijan Perica, iznesen je niz tvrdnji o potrebi reorganizacije postojećeg sustava autotaksi prijevoza u rijeci, koji je po ocjeni vijećnika loš i preskup. Sekcija autotaksi prijevoznika nije se složila s Odlukom o autotaksi prijevozu, jer smatra da će njome doći do eliminacije sadašnjih taksi prijevoznika i uvest će se kaos na tržištu, a građani će biti dovedeni u zabludu zbog 7 različitih cijena prijevoza. Osim toga, oni drže da je ta Odluka pravno neutemeljena, pa budući da je u Saboru u tijeku donošenje zakona kojim će se taksi licence odobravati od strane županije, predlažu da se donošenje odluke odgodi. Klub vijećnika HSLS-a bio je protiv donošenja Odluke o autotaksi koncesijama, jer smatra da rezultati natječaja govore da se različitim cijenama može manipulirati, a nisu za to ni da se uvedu zone. Vijećnici HDZ-a pak, premda su odlučili biti suzdržani smatraju da dosadašnje stanje u taksi prijevozu nije dobro i da je taksi preskup.

34. sjednica Gradskog vijeća

Vijeće je donijelo odluku o organiziranju Prometne jedinice mladeži

Prometna jedinica mladeži

Vijeće je donijelo je odluku o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Rijeke koja bi trebala početi s radom u prosincu i koja će u početku brojati deset pripadnika, isključivo studenata, koji će za svoj rad primati neto naknadu po satu u visini 15 kuna. Oni će nositi posebne uniforme i imati službene iskaznice, a zadaća će im biti da, nakon što prođu obuku od strane predstavnika MUP-a, rješavaju probleme nepropisnog parkiranja, tjelesnog upravljanja prometom, prometa pješaka i nadzor vršenja dostave te davanje osnovnih informacija građanima i turistima.
Usvojena je i povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora, kojom se razrađuje partnerski odnos Grada Rijeke i udruga, čime se stvara temelj za daljnje razvijanje partnerstva sa udrugama. Povelja predstavlja značajan korak u razvoju civilnog društva, sukladno standardima Europske unije, a poslužit će kao dobra osnova za izradu Pravila o kriterijima dodjele financijskih sredstava udrugama za njihove aktivnosti i projekte, za koje će se natjecati iz sredstava Proračuna Grada.

Mario Kajapi imenovan za ravnatelja ustanove “Dom mladih” Rijeka

Za ravnatelja ustanove “Dom mladih” Rijeka imenovan je Mario Kajapi koji je tu dužnost obavljao u protekle četiri godine. Upravno vijeće ustanove smatra da je Mario Kajapi u protekle četiri godine ustanovu vodio dobro, uspjevši pritom riješiti prethodna dugovanja i unaprijediti programe. Jedino je vijećnik Šime Jagičić bio ustrajan u stavu da nije u bilo u redu da je Kajapi sjedio na sjednicama upravnog vijeća ustanove, čak i kada se raspravljalo o kandidatima, premda je to statutom ustanove dozvoljeno. Gradsko Vijeće potom je prihvatilo i prijedlog odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Rijeku, kojim je sve tvrtke kojima je Grad osnivač i vlasnik, ili ima udio u vlasništvu ili dionicama, proglasio tvrtkama od interesa za Grad Rijeku, kako bi u tim tvrtkama Grad mogao imati svojeg predstavnika u nadzornom odboru, bez obzira na visinu udjela.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke

Prihvaćena je i Informacija o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Vijećnici su ostali na stajalištu da Grad Rijeka uz ustanovi Dječji vrtić Rijeka, sufinancira i redoviti predškolski program u dječjim vrtićima drugih osnivača za svako upisano dijete koje ima prebivalište na području grada Rijeke, s time da je broj sufinanciranih ograničen na 30 djece, a svi su vrtići trebali dostaviti uvjerenja o prebivalištu djece za koje traže sufinanciranje. Vijećnici smatraju da nema osnove da Grad sufinanira boravak djece iz drugih gradova i općina u privatnim vrtićima u gradu Rijeci.

Vijećnici su na kraju iscrpne sjednice prihvatili i informaciju o novim zakonskim rješenjima i njihovom utjecaju na prostorno planiranje i uređenje u Gradu Rijeci.