Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te Dopunska lista produžene su na rok od slijedeće dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine.

Trenutno se na Listi prvenstva nalazi 305 osoba koje nisu realizirale kupnju stana, a na Dopunskoj listi 402 osobe, dakle sveukupno 707 potencijalnih kupaca za stanove na budućim projektima. Kako je istaknula pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, trenutno se pokušavaju iznaći rješenja da se projekti u Rijeci uklope u maksimalnu cijenu POS-a, što je otežano zbog stanja u građevinskom sektoru te zbog konfiguracije terena, koji zahtijeva nešto složeniju gradnju.

„U tijeku je izrada novog koncepta i Idejnog projekta za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Ukoliko analiza troškova izgradnje iz Idejnog projekta pokaže zadovoljavajuće rezultate odnosno da je sukladno troškovniku moguće uklopiti se u cijenu POS-a koja iznosi maksimalnih 9.000,00 kn po m2, Agencija će krajem ove godine započeti postupak javne nabave za usluge projektiranja i izgradnje višestambenih zgrada. Ako na natječaju pristigne zadovoljavajuća ponuda, sklopit će se ugovor za projektiranje i građenje te početkom 2020. godine započeti s izgradnjom i prodajom stanova po Osnovnoj i Dopunskoj listi prvenstva. Osim navedene lokacije, Agencija neprestano traži i razmatra nove potencijalne lokacije koje će se, ako se pokažu pogodne, uzeti u obzir za moguću gradnju stanova iz Programa POS-a“, ističu u Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke.