Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu pokazuje kako su prihodi ostvareni u iznosu od 516,2 milijuna kuna, a rashodi u iznosu od 473,3 milijuna kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda od 42,9 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni su u razdoblju od siječnja do lipnja ove godine u iznosu od 516.225.303 kuna ili 42,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana. Ukupno je ostvaren višak prihoda u iznosu od 42.912.275 kuna, od čega je Grad ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna, a 83 proračunska korisnika višak od 5,4 milijuna kuna.

Temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke usvojenog 2018. godine, u proračunu za 2021.  planirano je sukcesivno pokriće manjka prihoda Grada u iznosu od 33.085.000 kuna. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za financije Ante Mađerić, s obzirom na to da je za prvih šest mjeseci Grad ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna i unatoč činjenici da su izvršenja proračuna u drugom dijelu godine nešto veća, može se očekivati da će i na razini cijele godine biti ostvaren planirani višak prihoda.

Prihodi proračuna veći za 29,3 milijuna kuna nego u istom periodu protekle godine

Prihodi i primici proračuna za 2021. godinu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 29,3 milijuna kuna ili 6,0%. Na veće ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, utjecale su povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u prvom polugodištu 2020. godine, kada je nastupila pandemija i prouzročila „zatvaranje“ gospodarstva te opću ekonomsku krizu. Tako je u prvih šest mjeseci 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zabilježeno bolje ostvarenje kod većine prihoda: prihoda od poreza na dohodak (veći 17,3 milijuna kuna ili 12,0%) i poreza na promet nekretnina (veći 1,7 milijuna kuna ili 11,8%), prihoda od imovine (veći za 31,6% ili za 11,0 milijuna kuna), prihoda proračunskih korisnika od njihove djelatnosti, prihoda od komunalne naknade (veći za 6,4 milijuna kuna ili za 13,0%) i komunalnog doprinosa (veći za 1,4 milijuna kuna ili za 44,6%), prihoda od prodaje nefinancijske imovine (veći za 14,7 milijuna kuna ili za 169,2%).

Što se tiče posebice prihoda od imovine, koje je Grad Rijeka najviše umanjio kao mjeru pomoći za očuvanje poslovanja poduzetnika u vrijeme epidemije koronavirusa, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, povećali su se prihodi od zakupa poslovnog prostora za 5,6 milijuna kn, naknade za uporabu javnih površina za 0,7 milijuna kuna te spomeničke rente za čak 3,5 milijuna kuna.

Sandra Krpan, Marko Filipović i Goran Palčevski

Sandra Krpan, Marko Filipović i Goran Palčevski

Ukupne dospjele nepodmirene obveze manje za 33% u odnosu na kraj 2020. godine

Ukupni rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, planirani su približno na razini 2020. godine. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna za 2021. godinu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 14,7 milijuna kuna ili za 3,0%.  Kod rashoda za zaposlene, 161,3 milijuna kuna ili čak 83% rashoda se odnosi na zaposlene kod proračunskih korisnika, i to u najvećoj mjeri osnovnih škola i vrtića, dok se 34 milijuna kuna ili 17% rashoda odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi. Kod materijalnih rashoda je planiran rast u odnosu na 2020. godinu obzirom su u 2020. godini ostvareni u manjim iznosima zbog obustave rada škola, vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja pa su u razdoblju obustave rada smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti.

Rashodi za subvencije se znatno smanjuju u odnosu na 2020. godinu obzirom na značajno smanjenje subvencije za TD Rijeka 2020 zbog završetka projekta. Kod ostalih kategorija rashoda poslovanja nema većih oscilacija u odnosu na 2020. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani sukladno očekivanoj dinamici realizacije kapitalnih projekata.

„Ukupne dospjele nepomirene obveze grada na dan 30. lipnja 2021. godine iznose 51,8 milijuna kuna i manje su za gotovo 26 milijuna ili 33%  u odnosu na kraj protekle godine, što je najbitniji podatak o poslovanju Grada u prvom polugodištu ove godine“, kazao je pročelnik Mađerić.

Gradonačelnik Filipović: Izvještaj svjedoči o stabilnosti proračuna

Izvještaj o izvršenju proračuna u prvom polugodištu svjedoči o stabilnosti proračuna te činjenici da će do kraja godine Grad Rijeka uspjeti ostvariti višak prihoda i time ispoštovati plan pokrića gubitaka iz proteklih godina istaknuo je riječki gradonačelnik  Marko Filipović izrazivši pritom uvjerenje kako će pregovorima oko nekretnina u gradskom vlasništvu Grad Rijeka do kraja godine uspjeti smanjiti iznos duga prema državnom proračunu.

Komentirajući prihodovnu stranu, gradonačelnik je istaknuo učinke porezne reforme na gradski proračun. Tako procjene govore da će samo od mjere poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina grad na godišnjoj razini gubiti oko 20,0 milijuna kuna godišnje prihoda od poreza i prireza na dohodak, što neće biti kompenzirano ni na koji način.
„Naravno da pozdravljamo smanjenje poreznih davanja za građane, ali uvijek to biva na račun na jedinica lokalne samouprave i bit će jako teško nadoknaditi ovih 20 milijuna kuna za sve planirane projekte i programe“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Izvještaj o radu KD Čistoća podnijela direktorica Jasna Kukuljan

Izvještaj o radu KD Čistoća podnijela direktorica Jasna Kukuljan

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina, pa tako i u 2021. godini, obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu.
„U dosadašnjih 100 dana mandata odradili smo puno posla što se tiče osiguravanja prostora za vrtiće i zapošljavanja u vrtiću, i time fokus polako ide prema odgoju i obrazovanju, gdje su potrebna značajna ulaganja da bi se ostvarilo sve iz izbornog programa, a to se prije svega odnosi na upis djece u vrtići i povećanje sredstava za sport (bilo za klubove bilo za infrastrukturu). U proračunu za iduću godinu, koji je u izradi, bit će vidljivi pomaci u tom smjeru“, najavio je gradonačelnik Filipović.

Podsjetio je kako izvršenje proračuna prati i aplikacija „Otvoreni proračun“, u kojoj su vidljive proračunske isplate iz proračuna gradske uprave te svih ustanova i ostalih proračunskih korisnika, povezane s ugovorima i narudžbenicama.
„Izradom Otvorenog proračuna Grad Rijeka dosegao je razinu transparentnosti koja u Hrvatskoj ne postoji, a cilj je da idemo dalje u narednim godinama, prema komunalnim i trgovačkim društvima, tako da se zna gdje se troši svaka kuna javnog novca“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke upućen je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Važnost sudjelovanja svih građana u brizi o čistoći grada

Gradskom vijeću upućeno je i Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća, kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Podnošenje izvještaja Gradskom vijeću jedna je od obveza iz novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Kako je kazala direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan, javnom uslugom su obuhvaćeni svi stanovnici grada Rijeke tj. ukupno 60.200 domaćinstava i 4.010 gospodarska subjekta. Za obavljanje javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom u gradu Rijeci se koristi ukupno 44 vozila, od čega se 16 vozila koristi isključivo na području grada Rijeke, a 28 vozila se koristi i u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Na području grada Rijeke provodi se odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog stakla, višeslojne ambalaže, tekstila i glomaznog otpada putem spremnika na javnim površinama. Ukupan broj spremnika za prikupljanje preostalog miješanog otpada je 4.051 komada, dok je ukupan broj spremnika za odvojeno prikupljanje korisnih frakcija je 3.386 komada. KD Čistoća d.o.o. na području grada Rijeke upravlja s ukupno 3 reciklažna te 2 mobilna reciklažna dvorišta.

Gradonačelnik Filipović istaknuo je kako Grad Rijeku u narednom periodu očekuje ispunjavanje niza zakonskih obveza vezanih za prikupljanje i reciklažu otpada, što je također jedan od prioriteta rada gradske uprave, koji će uključivati i potrebu da se građani prilagode novom načinu prikupljanja otpada.
„Brojni e-mailovi i pozivi građana vezani su upravo uz čistoću grada i toga smo svjesni. KD Čistoća čini sve što je u njihovoj moći, no naravno da ponekad to nije dovoljno i ponekad su kritike naših sugrađana opravdane. No treba podsjetiti da svi mi proizvodimo taj otpad, i u tome kontekstu pozivam građana da budu odgovorniji što se tiče recikliranja te odvajanja korisnih frakcija, da postotak recikliranja podignemo što više moguće“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Grad Rijeka i KD Čistoća započeli su s pilot-projektom postave individualnih spremnika u Mjesnom odboru Grbci, s ciljem da u naredne tri do četiri godine individualnim spremnicima bude pokriven cijeli grad, kako bi se postiglo da se točno zna tko i s kojih adresa stvara otpad.

Podržani projekti s ciljem osiguravanja jednakih šansi u obrazovanju svih učenika

Gradonačelnik je donio niz zaključaka koji se tiču programa i projekata pokrenutih s ciljem osiguravanja jednakih šansi u obrazovanju svih učenika.

Tako je imenovao projektni tim za vođenje EU projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“. Putem tog projekta Grad Rijeka je osmu godinu zaredom uspio osigurati europska sredstva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Putem Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta u školskoj godini 2021./2022. osigurano je 2.425.911,39 kuna bespovratnih sredstava, dok će se iz gradskog proračuna za projekt izdvojiti 428.102,01 kuna. Navedenim sredstvima financirat će se rad 63 pomoćnika koji će svakodnevno raditi sa 73 učenika riječkih osnovnih škola.

Iz vlastitog proračuna Grad Rijeka će, kao i svih prethodnih godina, osigurati sredstva za zapošljavanje dodatnih 10 pomoćnika, za što je osigurano 135 tisuća kuna, što je dostatno za plaće u prvom polugodištu. Najvećim dijelom se to odnosi na pomoćnike u nastavi za učenike prvih razreda osnovnih škola, a za koje u trenutku prijave projekta nije završen upisni postupak te stoga škole nisu bile u mogućnosti na vrijeme dostaviti svu potrebnu pedagošku dokumentaciju.

Podržana su dva projekta OŠ Nikole Tesla za djecu u koja se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji u iznosu od nešto većem od 100 tisuća kuna.

Uskoro objava javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima

Utvrđen je tekst Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, koji će biti objavljen 13. rujna te otvoren za prijave od 17. rujna do 7. listopada.

Grad Rijeka će podržati organizaciju proslave Hrvatskog olimpijskog dana, u petak, 10. rujna na riječkom Korzu te održavanje riječkog nautičkog sajma „Rijeka Boat Show“, od 24. do 26. rujna na Gatu Karoline Riječke.