Gradskom vijeću Grada Rijeke s gradonačelnikovog kolegija upućene su Prve izmjene i dopune Proračuna, kojima se predlaže visina proračuna u iznosu od 816,1 milijuna kuna, što je smanjenje za 3,7 milijuna kuna, odnosno za 0,5% u odnosu na početni proračun. Glavni razlozi prvog rebalansa proračuna su usuglašavanje sa stvarnim stanjem prihoda, odnosno novom procjenom utemeljenom na dosadašnjoj naplati prihoda i očekivanoj naplati do kraja godine.

Gradskom vijeću Grada Rijeke s gradonačelnikovog kolegija upućene su Prve izmjene i dopune Proračuna, kojima se predlaže visina proračuna u iznosu od 816,1 milijuna kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojašnjavajući izmjene na prihodovnoj strani proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je dio prihoda smanjen, a dio povećan. Rebalansom se predlaže povećanje prihoda poslovanja za 11.034.350 kuna (za 1,6%), smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 15.513.000 kuna (za 14,3%) te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 778.650 kuna (za 6,8%).

Što se tiče prihoda poslovanja, oni se povećavanju za 11.034.350 kuna ili za 1,6% u odnosu na početni plan i iznose 710.762.350 kuna. Navedeno povećanje prihoda poslovanja u najvećoj mjeri je rezultat povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva, i to većinom sufinanciranja iz fondova Europske unije, kao i unutar općeg proračuna, a povećani su također prihodi od gradskih poreza, prihodi po posebnim propisima, prihodi od donacija te ostali prihodi po posebnim ugovorima.

Smanjeni su prihodi od imovine, pa se tako za 1,4 milijuna kuna smanjuju planirani prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, kao direktna posljedica otežane naplate zbog gospodarske krize i odluke o smanjivanju početnih zakupnina. Za gotovo 700 tisuća kuna povećani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, a povećani su prihodi za sufinanciranje investicija, primjerice Koblerovog trga ili prometne signalizacije.

U skladu sa smanjenjem prihoda, usklađeni su i rashodi. Ukupno smanjenje rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 17.120.244 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 5.515.000 kuna, ali i povećanja rashoda poslovanja za 18.935.244 kuna u odnosu na početni plan.
“Između ostaloga, povećani su rashodi za zaposlene. Naime, kod izrade proračuna razmatrala se mogućnost daljeg smanjenja plaća za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika za 5%. Međutim, od navedene namjere se odustalo nakon konzultacije sa sindikatima i s obzirom na činjenicu da su plaće i ostala materijalna prava zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima već smanjivani u više navrata u prethodnom dugotrajnom razdoblju trajanja ekonomske krize, sveukupno 8% za zaposlenike i 15% za dužnosnike,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući kako će se uštede nastojati ostvariti kroz smanjenje zapošljavanje, odnosno kroz prirodni odljev zaposlenika u mirovinu.

Zbog povećanja broja korisnika povećani su izdaci za socijalni program, a smanjeni su izdaci za nabavku nefinancijske imovine, odnosno manje je sredstava planirano za kupovinu zemljišta te za projekte, odnosno došlo je do usklađivanje dinamike projekata za koje je izvjesno da se do kraja godine neće realizirati ili će tehnička priprema biti usporena.
U skladu s prvim izmjenama i dopunama proračuna predlažu se izmjene pratećih dokumenata, odnosno javnih potreba u kulturi te programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture.

31_ kolegij 2

Usvojen niz odluka vezan uz rad mjesnih odbora i izbore novih vijeća mjesnih odbora
S obzirom na to da se zbog održavanja izbora za zastupnike u Europskom parlamentu izbori za vijeća mjesnih odbora nisu mogla održati u svibnju, kada im je i istekao četverogodišnji mandat, predloženo je da se izbori za vijeća mjesnih odbora održe u nedjelju, 19. listopada. Kako je kazao pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, s obzirom na veličinu područja koje zauzima mjesni odbor, može se izabrati 5 ili 7 članova vijeća, s time da se po 7 članova bira u najvećim riječkim mjesnim odborima, Sv. Nikoli, Zametu i Drenovi.

Usvojeno je i izvješće o radu 34 vijeća mjesnih odbora, koja su temeljem usvojenih programa rada, financijskih planova, rebalansa financijskih planova te prijedloga malih komunalnih akcija u 2013. godini realizirala su svoje programske aktivnosti na području podizanja i poboljšanja kvalitete i sadržaja objekta komunalne infrastrukture, te na području sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, poduzetništva i drugih oblika društvenih sadržaja u cilju podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana.

U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za 200 redovnih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora osiguran je iznos od 812.400,00 kn, dok je iz donacija osigurano 47.467,54 kn. U 2013. godini realizirana je i aktivnost “Naj Dan mjesnog odbora” za koji je u proračunu planiran iznos od 15.000,00 kn.

Navedeni iznosi ne uključuju i sredstva namijenjena financiranju malih komunalnih akcija, odnosno komunalnih prioriteta koje predlažu sama vijeća mjesnih odbora, koji su planirani u ukupnoj vrijednosti od 10.923.000,00 kuna.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo kako su mjesni odbori vrlo aktivni, a vijeća mjesnih odbora predstavljaju ne samo partnera, već i produženu ruku gradske uprave u prepoznavanju i zadovoljavanju potreba lokalnog stanovništva. Ujedno se zahvalio vijećima mjesnih odbora kojima ističe mandat na doprinosu i suradnji, koja je rezultirala povećanjem kvalitete života građana svih mjesnih odbora.

Usvojeni su i kriteriji za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te Prijedlog rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima. Mjesni odbori koji zaostaju po opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju isti su kao i prošle godine, a to su redom Gornji Zamet, Drenova, Pehlin, Brašćine – Pulac, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Draga, Sveti Nikola, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica. Ipak, dok se i dalje iskazuje potreba za uređenjem dječjih igrališta i zelenih površina, sve je manje neasfaltiranih cesta, neizgrađenih nogostupa, loših kolnika odnosno neriješene oborinske odvodnje te je vidljiva manja potreba za postavom autobusnih čekaonica i javne rasvjete.

31_ kolegij 3

Dodijeljene nepovratne subvencije poduzetnicima
Odobreno je 116 zahtjeva riječkih poduzetnika, koji su podnijeli prijave za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Zaprimljeno je ukupno 226 zahtjeva, što znači da za ovaj program vlada veliko zanimanje poduzetnika. Osigurano je ukupno 2 milijuna kuna, a na dosad odobrene zahtjeve usmjereno je dvije trećine osiguranih sredstava.

Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić, očekuje se da će se obradom zahtjeva već idućeg tjedna iskoristiti sva predviđena sredstva, odnosno zatvoriti program subvencioniranja za 2014. godinu. Potom će se analizirati prijave pristigle na ovogodišnji poziv te s tim u skladu predložiti izmjene programa za 2015. godinu.

Suglasnost za potkoncesiju na plaži Ploče
Očitujući se na zahtjev tvrtke Hemingway, koncesionara na plaži Ploče, gradonačelnik Obersnel dao je suglasnost za sklapanje ugovora o potkoncesiji za djelatnosti masaže i trgovine opremom za plažne aktivnosti.

“Učinimo gradove otpornijima – Moj grad se priprema”
Donesena je odluka o sudjelovanju Grada Rijeke u kampanji “Učinimo gradove otpornijima – Moj grad se priprema” koja se provodi u organizaciji Sekretarijata za smanjenje rizika od katastrofa Ujedinjenih naroda, a s ciljem smanjenja rizika od katastrofa.

Imenovano je Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”, na koji se prijave primaju do 2. kolovoza