Otvoren je natječaj za davanje u koncesiju motornog broda Galeb koji je zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Koncesija se daje za gospodarsko korištenje, a natječaj je otvoren do 24. ožujka 2015. godine. Natječaj je dostupan na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Procijenjena ukupna vrijednost koncesije kroz 30 godina je 10.323.081,00 eura.

Prema Studiji opravdanosti davanja koncesije, koncesionar na brodu Galeb treba osigurati:

 • muzejski prostor ukupne površine 507,10 četvornih metara koji se sastoji od izložbenog prostora na tween decku, muzejskog prostora u strojarnici broda te muzejskog ureda i arhiva
 • rekreacijski centar
 • hostelski smještaj
 • restoran, kongresni centar, bar
 • ljetni terasni bar
 • hotelski smještaj (sobe i apartmani)

Brod Galeb S izuzetkom muzejskog prostora za ostale sadržaje predviđene studijom opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pokretnog kulturnog dobra broda Galeb koncesionar može prema vlastitoj ocjeni danoj u obveznom sadržaju studije opravdanosti prilagoditi kvadrature određene za namjenu prostora ovisno o ocijenjenoj isplativosti i mogućnosti iskorištenja navedenih sadržaja.

Brodu Galeb je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 30. listopada 2006. godine utvrđeno svojstvo kulturnog dobra te je od 2011. godine stavljen pod trajnu zaštitu sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Sve radove na uređenju broda „Galeb“ u svrhu njegova gospodarskog korištenja izvest će koncesionar o svom trošku bez mogućnosti povrata uloženih sredstava. Radove je potrebno izvesti sukladno uvjetima i uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci, odnosno nadležnog tijela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te projekt uređenja prethodno dostaviti na odobrenje Gradu Rijeci.

Kulturno dobro m/b Galeb bit će smješten na području veza na Riječkom lukobranu, na poziciji udaljenoj minimalno 400 m od LKC tornja kod zgrade Pomorskog putničkog terminala.

Koncesija se daje na 30 godina.

Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar može, uz izričitu suglasnost davatelja koncesije, s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji o obavljanju sporednih djelatnosti koncesije.

Ponude za koncesiju broda Galeb se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Dostava ponude za koncesiju m/b Galeb” i s adresom ponuditelja. Ponude se predaju neposredno ili preporučeno poštom u pisarnicu Grada Rijeke,Titov trg 3.

Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije do 24. ožujka 2015. godine do 10,00 h, bez obzira na način dostave ponuda.

Visina naknade za koncesiju utvrđuje se ovisno o namjeni, opsegu i visini potrebnih ulaganja, pogodnostima i materijalnim učincima koji se postižu koncesijom, ograničenjima kojima je podvrgnut koncesionar propisanim uvjetima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te drugim mjerilima i tržišnim uvjetima koje utvrđuje davatelj koncesije kao i kriterijima propisanim Zakonom o koncesijama.

Fiksni dio naknade za koncesiju određuje se u iznosu od 2.296 EUR godišnje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan dospijeća.

U slučaju da se godišnji indeks potrošačkih cijena promijeni za više od +/- 3%, koji objavljuje Državni zavod za statistiku, davatelj koncesije dužan je izvršiti promjenu iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju. Promjenjivi dio naknade za koncesiju, određuje se u minimalnom iznosu od 3% od očekivanog, odnosno ostvarenog ukupnog prihoda od obavljanja djelatnosti.

Kriterij za odabir ponude bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa najvećim brojem bodova utvrđenim prema kriterijima:

 • ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti – 20%
 • predloženo tehničko rješenje preinake/rekonstrukcije broda – 20%
 • ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade – 10%
 • ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini – 15%
 • prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini – 10%
 • ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade – 10%
 • iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju se traži koncesija – 10%
 • broj planiranih novootvorenih radnih mjesta – 5%

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. ožujka 2015., a ponude će otvoriti Stručno povjerenstvo za davanje koncesija. Nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije, u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Procijenjeni prihodi od naknade za koncesiju ukupno iznose 45.073,15 eura godišnje.

Imajući u vidu potrebna visoka ulaganja budućeg koncesionara kao i vrijeme potrebno za radove i uređenje, u prve dvije godine koncesionara se oslobađa plaćanja varijabilnog dijela naknade za koncesiju te bi se stoga u prve dvije godine trajanja koncesije ukupna godišnja naknada za koncesiju ostvarivala u iznosu procijenjene fiksne naknade za koncesiju od 2.296,00 EUR.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen