Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju, a u cilju zadovoljenja rastućeg interesa stanovnika grada Rijeke.

Grad ima zakonsku obvezu osigurati sredstva za rad ustanovi Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak kojima je Grad osnivač, no s ciljem omogućavanja da što veći broj djece bude obuhvaćen predškolskim odgojem, Grad Rijeka već godinama sufinancira i djelatnost privatnih vrtića. S ciljem poticanja privatnih vrtića na obogaćivanje redovitih programa i širenje ponude novih posebnih programa, Grad Rijeka je 2015. godine po prvi put raspisao javni poziv za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju, iako za njegovo raspisivanje ne postoji zakonska obveza.

Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće, na temelju čega se raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje gradonačelnik.

Dokumenti

Utorak, 8. svibanj 2018.

Savjetovanje o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi

Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača.

Više informacija

Utorak, 29. kolovoz 2017.

Sva komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke ostvarila dobit u poslovanju, osim KD Čistoća

Sva komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke ostvarila su u 2016. godini  dobit u poslovanju, osim Komunalnog društva Čistoća, koje je zbog kašnjenja u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina ostvarilo gubitak od 17,9 milijuna kuna, od čega je veći dio već pokriven iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, a ostalo će se namiriti iz dobiti društva u narednom razdoblju, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

Utorak, 3. srpanj 2012.

Rijeka promet javni partner u izgradnji garaže kompleksa Zapadna Žabica

Grad Rijeka će Rijeka prometu d.d. prodati 46% parcele na lokaciji Zapadna Žabica, na kojoj će se, po modelu javno-privatnog partnerstva, graditi novi autobusni kolodvor, javna garaža sa 943 parkirna mjesta za automobile i javna garaža za autobuse te komercijalni prostor. Tako je odlučeno na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojem je, među ostalim, zapovjednikom JVP Rijeka ponovno imenovan Hinko Mance, a Dario Gauš njegovim zamjenikom.

Više informacija