Grad Rijeka osnivač je i vlasnik ustanove Dječji vrtić "Rijeka", ali sufinancira rad i ostalih vrtića i predškolskih odgojno obrazovnih programa na području Rijeke.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013) djelatnost predškolskog odgoja je sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja, a financira se sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koji su uključena njihova djeca.