Grad Rijeka je osnivač 25 osnovnih škola od ukupno 28 koliko ih djeluje u Rijeci.

Osnovno obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života. To se odnosi na svu djecu koja imaju boravište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovo državljanstvo.

Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u proračunu jedinica lokalne samouprave osiguravaju se sredstva za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora kao i opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima.

Uz navedeno, Grad Rijeka povrh spomenutih obaveza, financira još i plaće radnicima koji rade u produženom i cjelodnevnom boravku osnovnih škola, provođenje programa Moja Rijeka i programa Građanskog odgoja u riječkim školama, program ranog učenja informatike, pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama, školu plivanja, programe za darovite učenike , programe nenasilja i mnoge druge projekte koji se provode u okviru osnovnoškolskog obrazovanja u Rijeci.

Dokumenti

  • Mreža osnovnih škola na području grada Rijeke (Narodne novine 70/11)
  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)
  • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)