Republika Hrvatska financira materijalno poslovanje osnovnih škola, tekuće i investicijsko održavanje, te adaptaciju i sanaciju osnovnoškolskih građevina putem tzv. decentraliziranih sredstava koje Vlada RH svake godine doznačuje Gradu Rijeci, koji potom brine o materijalnom poslovanju osnovnih škola te gradi i održava osnovnoškolske građevine.

Grad Rijeka financira tzv. šire javne potrebe u koje ulazi financiranje produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda, pomoćnika u nastavi, izvannastavnih programa i dr. a čija je svrha podizanje obrazovnog standarda.

Dokumenti

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini (Službene novine Grada Rijeke 3/21)